Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice

2.2 Cererea de modificare şi documentele anexate

Dacă la examinarea reprezentărilor grafice depuse sunt depistate iregularităţi sau neconcordanţe între reprezentări grafice şi solicitantul este notificat, sau din propria iniţiativă solicitantul doreşte să efectueze unele modificări în reprezentări, atunci este necesar să se depună o Cerere de modificare a reprezentărilor grafice, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, care poate fi accesat la adresa electronică: http://agepi.gov.md/ro/formulare/design.

Formularul-tip se depune la AGEPI într-un exemplar. De menţionat faptul că, îmbunătățirea calității reprezentărilor grafice sau modificarea dimensiunilor acestora se efectuează fără achitarea taxei.

Îmbunătățirea calității

Modificarea dimensiunilor

Formularul-tip se completează în limba de stat şi trebuie să conţină următoarele informații:

 • numărul şi data de depozit (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul certificatului de înregistrare;
 • datele de identificare ale solicitantului/titularului;
 • numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de operare a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
 • adresa de corespondenţă;
 • indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă.

La rubrica V se includ reprezentările grafice la care se propun modificări şi cele care conţin modificări. La litera (a) „Datele pentru modificare” se acceptă să nu fie plasată imaginea, doar că solicitantul trebuie să indice expres numărul imaginii şi cuvintele „Vezi imaginea din dosar”. La litera (b) „Datele modificate” imaginile trebuie prezentate în cererea de modificare sau în anexă. Dacă imaginile sunt prezentate în anexă, acest lucru trebuie să fie aici menționat;

 • semnătura solicitantului/titularului/reprezentantului, după caz.

(Vezi Ghid 1.3, Corectitudinea completării cererii).

La Cererea de modificare a reprezentărilor grafice se anexează, după caz, următoarele documente:

 • reprezentările modificate ale DMI (executate cu respectarea cerinţelor pct. 9, 15 şi 16 din Regulament, în cazul în care modificarea se solicită în temeiul art.26 alin.(3) sau art.35 alin.(1) şi (2) din Lege);
 • procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de operare a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului (după caz / sau dacă anterior nu a fost depusă);

(Vezi Ghid 1.5.2, Procura).

dovada de plată a taxei de operare a modificărilor, după caz.

 
<< Sus >>