Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

7. Procedura de reînnoire

7.5.2.2 Îndeplinirea condiţiilor de formă

Articolul 14 alineatul (1) din Lege
Punctele 123, 124, 126-128 din Regulament

Dacă o cerere de reînnoire nu îndeplinește condițiile de formă sau dacă documentele aferente cererii nu sunt conforme cu cerințele sau nu sunt prezentate (a se vedea punctul 7.4 „Condiţiile privind solicitarea de reînnoire a înregistrării DMI”), iar aceste iregularități pot fi remediate, AGEPI invită solicitantul reînnoirii să remedieze iregularitățile respective în termen de 2 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului dat pentru încă 3 luni, cu condiţia achitării taxei. Acest termen se aplică chiar dacă perioada de graţie a expirat deja.

În cazul în care iregularitățile nu sunt remediate înainte de expirarea termenului prevăzut, AGEPI va acționa după cum urmează:

 • Dacă pentru procedura de reînnoire sunt depuse două sau mai multe procuri cu date de eliberare diferite, AGEPI va coresponda doar cu ultimul dintre reprezentanţii desemnaţi;
 • Dacă procura de reprezentare a titularului nu îndeplineşte cerințele impuse sau dacă nu este prezentată, atunci în cazul solicitanților naționali corespondenţa ulterioară se face cu titularul certificatului de înregistrare, iar în cazul solicitanților străini – solicitarea de reînnoire a înregistrării DMI se respinge;
 • Dacă titularul menţionat în cererea de reînnoire diferă de titularul indicat în Certificatul de înregistrare (orice tip de diferenţe în numele şi adresa titularului, ca de exemplu anterior numele titularului a fost WINEFEST S.R.L., iar în cererea de reînnoire titularul e indicat WINEFEST S.A.) şi nu se aduc în corespundere datele titularului prin depunerea cererii de introducere a modificărilor, Certificatul de reînnoire este eliberat cu indicarea titularului din Certificatul de înregistrare (sau reînnoire) a DMI eliberat anterior;
 • Dacă pentru reînnoirea certificatului de înregistrare a DMI solicitat, care conține denumirea oficială sau istorică a statului, nu este prezentată decizia corespunzătoare a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în DMI, AGEPI respinge solicitarea de reînnoire;
 • Dacă în cazul certificatului de înregistrare multiplu, taxele achitate nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor DMI pentru care s-a solicitat reînnoirea şi dacă nu există alte criterii care să permită identificarea DMI acoperite, AGEPI ia în considerare şi reînnoiește DMI în ordinea numerică în care sunt reprezentate în Certificatul de înregistrare.
 
<< Sus >>