Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

3. Publicarea cererii

3.3 Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală

Dacă s-a solicitat amânarea publicării, AGEPI publică o menţiune privind amânarea publicării. În BOPI se publică următoarele date:
(21) numărul de depozit;
(22) data de depozit;
(46) data de expirare a termenului de amânare a publicării;
(71) numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI.

La expirarea perioadei indicate pentru amânarea publicării, AGEPI publică datele din cerere similar celor din cererile fără amânare.

La cererile fără amânare, în BOPI se publică următoarele date despre cerere, cu indicarea codurilor INID (Codurile internaţionale numerice de identificare a datelor bibliografice instituite de OMPI):
(21) numărul de depozit;
(22) data de depozit;
(23) data priorităţii de expunere;
(28) numărul de desene/modele industriale;
(31) numărul cererii prioritare;
(32) data de depozit a cererii prioritare;
(33) ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI;
(43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
(46) data de expirare a termenului de amânare a publicării;
(51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
(54) indicarea produsului;
(55) reprezentările desenului/modelului industrial;
(57) culorile revendicate;
(62) numărul cererii divizate;
(71) numele/denumirea şi adresa solicitantului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
(72) numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
(74) numele mandatarului autorizat.
Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (57), (62) şi (74) se publică, după caz.

De menţionat faptul că publicarea se face în ultima zi a lunii. Spre exemplu, dacă solicitantului i-a fost expediată notificarea de publicare la data de 18.04.2019 în care este indicat că cererea va fi publicată în BOPI 5/2019, atunci publicarea va fi efectuată pe data de 31.05.2019.

Reprezentările grafice sunt publicate la dimensiunile depuse de solicitant. Reprezentările grafice prezentate în culori se publică în alb-negru în BOPI tipărit pe hârtie și în culori în varianta electronică a BOPI. Desenele şi modelele industriale care conţin elemente verbale sunt însoţite de remarca: „Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează”. Aceasta este o atenționare că protecția DMI nu se extinde asupra sensului înscrisurilor conținute pe obiectul solicitat pentru protecție.

Nu se publică în BOPI datele despre cererile care au fost respinse sau retrase până la publicare.

Dacă a fost depistată o eroare comisă din oficiu, atunci AGEPI rectifică eroarea depistată şi o publică în BOPI fără achitarea taxei. Dacă reprezentările grafice publicate includ o eroare comisă de solicitant, corectarea ei se efectuează prin depunerea cererii de operare a modificărilor cu procedurile de rigoare (Vezi Ghid 2, Procedura de modificare a reprezentărilor grafice).

 
<< Sus >>