Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

7. Procedura de reînnoire

7.4.2 Taxele

Articolul 14 alineatele (1), (4); articolul 72 alineatele (1)-(3), (5), (6) din Lege
Punctul 124 din Regulament
Punctele 4, 6 din Notele la HG nr. 774/1997

Taxele care se percep pentru procedura de reînnoire a certificatului de înregistrare a DMI sunt următoarele:

 • taxa de reînnoire care, în cazul mai multor DMI incluse în certificatul de înregistrare multiplu, este determinată de numărul de DMI pentru care se solicită reînnoirea;
 • taxa suplimentară (în cuantum de 50% din taxa de reînnoire stabilită) care se aplică doar pentru plata cu întârziere a taxei de reînnoire (pct. 124 din Regulament).

Taxa poate fi achitată de către solicitant, titular, alte persoane fizice sau juridice interesate (art. 72 alin. (3) din Lege).

Taxa plătită pentru procedura de reînnoire poate fi restituită plătitorului la cerere dacă procedura de reînnoire nu a demarat sau nu s-a efectuat (art. 72 alin. (5) din Lege).

În cazul în care taxa de reînnoire a fost achitată într-un cuantum mai mic decât cel stabilit aceasta se ia în considerare după achitarea diferenței, iar procedura începe în momentul în care taxa este plătită integral (art. 72 alin. (6) din Lege). Respectiv, în cazul în care achitarea integrală a taxei se face după expirarea termenului de bază (după expirarea termenului de valabilitate), este necesar de achitat taxa suplimentară în cuantum de 50% din taxa totală de reînnoire stabilită.

Astfel, taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a DMI pentru o perioadă de 5 ani este de 100 €, iar pentru fiecare DMI suplimentar dintr-un depozit multiplu este de 10 € (HG nr. 774/1997). De exemplu, dacă se reînnoiesc 3 DMI, taxa de reînnoire va fi 120 €, iar în cazul achitării cu întârziere a taxei de reînnoire, suplimentar se mai achită 60 € (calculator taxe: http://agepi.gov.md/calculator/4).

Titularilor drepturilor de protecţie ale DMI li se acordă reduceri la achitarea taxelor de reînnoire, după cum urmează:

 • 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor;
 • 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor (HG nr. 774/1997).

Taxele se achită în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

 
<< Sus >>