Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI

5.3.4.3 Gradul de liberate a autorului

Gradul de libertate a autorului depinde de natura și destinația produsului în care va fi încorporat DMI, precum și de sectorul industrial căruia îi aparține acest produs. Oficiul ține seama de produsele specificate în care se intenționează încorporarea DMI sau cărora le este destinat acesta, iar atunci când este necesar, și de DMI însuși, în măsura în care acesta redă în mod clar natura, destinația sau funcția produsului. Cu cât gradul de funcționalitate a produsului este mai ridicat, cu atât este mai limitată libertatea autorului la elaborarea unui DMI care să producă o impresie globală diferită de cea creată de produsele de același tip.

Gradul de libertate a autorului în realizarea DMI este definit în special pe baza constrângerilor aferente caracteristicilor impuse de funcția tehnică a produsului sau a unui element al produsului ori de cerințele obligatorii aplicabile produsului. Aceste constrângeri conduc la standardizarea anumitor caracteristici, care devin astfel comune mai multor DMI aplicate produsului în cauză. Cu cât este mai limitată libertatea autorului în elaborarea unui DMI, cu atât mai mare va fi probabilitatea ca diferențele nesemnificative dintre DMI în conflict să fie suficiente pentru a produce utilizatorului avizat o impresie globală diferită. De exemplu, protecţia aspectului exterior al unui pix.

Însă, faptul că destinația unui produs dat necesită prezența anumitor caracteristici, nu poate presupune un grad limitat de libertate a autorului, existând posibilitatea unor variante diferite în ceea ce privește poziționarea acestor caracteristici și aspectul general al produsului însuși.

De exemplu, deşi aspectul exterior pentru pixuri, din considerentul că este un instrument destinat scrisului, implică standardizarea anumitor caracteristici ca: formă, mărime, elemente specifice etc., totuşi, există şi DMI de pixuri care diferă de cele prezentate de mai sus.

Gradul de libertate a autorului nu este afectat de faptul că pe piață există în același timp DMI similare și că ele formează o „tendință generală” sau coexistă în registrele oficiilor de proprietate industrială.

Un alt factor care influențează gradul de libertate a autorului la crearea DMI, este saturarea pieței, adică prezența pe piață a unei variații mari de forme cunoscute pentru produse cu aceeași destinație. Astfel, cu cât mai multe DMI pentru un anumit produs sunt elaborate, cu atât mai dificil este de a crea un DMI care va produce o impresie globală diferită.

În cadrul evaluării caracterului individual, în cazul în care gradul de libertate a autorului nu este limitat sau limitarea este nesemnificativă, oficiul stabilește că impresia globală este similară, dacă la compararea DMI au fost identificate mai multe caracteristici similare decât caracteristici distincte.

Exemple de DMI care au fost respinse din cauza lipsei de caracter individual în comparaţie cu DMI anterioare:

DMI solicitat DMI anterior
 
<< Sus >>