Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor

4.2  Opoziţia

Articolele 45, 46 din Lege
Punctele 100, 103, 1031, 104, 105, 1051, 1052, 1053,  106,  107, 109  din Regulament

În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare în BOPI, persoanele interesate pot să se opună înregistrării DMI prezentând în scris la AGEPI opoziţii motivate cu privire la înregistrarea DMI. Atenţie! Cererile depuse prin Aranjamentul de la Haga se publică în IDB, termenul de 3 luni pentru acestea fiind calculat de la data publicării în IDB.

Opoziţia poate fi depusă de către persoanele interesate, pentru următoarele motive:

 • DMI nu îndeplineşte prevederile art. 6, 7 și 8 din Lege;
 • DMI contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
 • DMI încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor;
 • DMI încorporează, fără acordul titularului, orice alt drept de proprietate industrială protejat;
 • solicitantul nu a depus cel dintâi cerere de înregistrare a DMI.

4.2.1 Atunci când opozantul pretinde că DMI depus spre înregistrare nu este nou sau nu are caracter individual, materialele anexate la cererea de examinare a opoziției trebuie să conțină  reprezentări și elemente de identificare a obiectului anterior cu dată certă de când a devenit public. De asemenea, opoziţia trebuie să conţină argumentarea poziţiei opozantului cu privire la lipsa noutăţii sau a caracterului individual (Vezi Ghid 5.3, DMI lipsite de noutate şi caracter individual).

4.2.2 Atunci când opozantul pretinde că DMI depus spre înregistrare contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, materialele anexate la cererea de examinare a opoziției trebuie să conțină argumentarea poziţiei opozantului cu privire la acest subiect (Vezi Ghid 5.2.3, DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri).

4.2.3 Atunci când opozantul pretinde că DMI depus spre înregistrare reprezintă sau utilizează în mod neautorizat o operă protejată prin dreptul de autor, cererea de examinare a opoziției trebuie să conțină o reprezentare și elemente de identificare a operei protejate prin dreptul de autor. În plus, la cerere trebuie să fie anexate dovezi care să demonstreze că dreptul de autor este valabil (Vezi Ghid 5.6, O opera protejată de dreptul de autor se utilizează neautorizat intr-un DMI).

4.2.4 În cazul în care opozantul revendică faptul că DMI solicitat spre înregistrare încorporează fără acordul titularului, orice alt drept de proprietate industrială protejat, opoziția trebuie să conțină o reprezentare și elemente de identificare a elementului protejat. În plus, la cerere trebuie să fie anexate dovezi care să demonstreze că dreptul este valabil (Vezi Ghid 5.4, Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea; 5.5, Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare; 5.7, Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI; 5.8 Înregistrarea contravine altor acte normative decât cele din domeniul proprietăţii intelectuale).

4.2.5 Atunci când opozantul pretinde că solicitantul nu a depus cel dintâi cererea de înregistrare a DMI, materialele anexate la cererea de examinare a opoziției trebuie să conțină  reprezentări și elemente de identificare a cererii şi obiectului anterior cu dată certă de când a fost depusă cererea. De asemenea, opoziţia trebuie să conţină argumentarea poziţiei opozantului cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care aceasta se bazează.

Cererea de examinare a opoziției se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, care conține:

 • date despre persoana care a înaintat opoziția (numele, prenumele sau denumirea completă a persoanei juridice, adresa, telefonul de contact);
 • indicații privind DMI împotriva căruia se formulează opoziția (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii, nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
 • numele și adresa reprezentantului, dacă este cazul.

Opoziția se consideră depusă numai după achitarea taxei (http://agepi.gov.md/ro/design/taxe).

La cererea de examinare a opoziției se anexează argumentarea opoziţiei cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care aceasta se bazează.

Cererea de examinare a opoziţiei şi materialele în susţinerea acesteia se depun în două exemplare, unul pentru dosar şi altul se expediază solicitantului cererii.

În cazul opoziției depuse pentru cererile parvenite prin Aranjamentul de la Haga în care este desemnată Republica Moldova (cererile internaționale), solicitantul nu este notificat și nu i se cere sa-și prezinte punctul său de vedere. În urma examinării de fond, dacă se constată că opoziția este întemeiată și DMI solicitat nu corespunde condiţiilor de protecţie, AGEPI expediază Biroului Internaţional notificarea de respingere, prin care solicitantul este informat despre rezultatul examinării de fond, precum și despre opoziția depusă.  Drept urmare, solicitantul, conform art. 47 alin.(5) din Lege, în termen de 2 luni de la data primirii informaţiilor obţinute în procesul examinării de fond, poate solicita retragerea sau modificarea cererii internaţionale ori poate prezenta unele argumente în favoarea înregistrării DMI.

Persoana care depune opoziția devine parte la procedură în fața AGEPI, respectiv AGEPI va transmite acesteia oricare comunicări ulterioare ale solicitantului, precum și va comunica oricare informații/hotărâri adoptate referitoare la DMI în privința căruia a fost depusă opoziţia.

Nr. DMI solicitat OPI invocat în opoziție Comentarii
1

Opozantul se opune înregistrării DMI din cererea A, motivul fiind: DMI solicitate spre înregistrare nu corespund prevederilor art. 7 și 8 din Lege, deoarece DMI 1 este cunoscut conform mărcii internaționale B, titular fiind aceeași persoană, iar DMI 2, 3, 4 sunt cunoscute mai bine de doi ani din Internet.

Astfel, perioada de 12 luni pentru depunerea cererii de înregistrare a DMI de la data dezvăluirii a expirat şi dezvăluirea constituie motiv de respingere (art. 10 alin. (3) lit. b) din Lege).

Ca urmare a examinării opoziţiei aceasta din urmă fost acceptată, deoarece marca internaţională şi materialele din Internet constituie motiv de respingere pentru modelele 1, 2, 3, 4 din cererea A, conform art. 7, 10 din Lege.
2

Opozantul se opune înregistrării DMI solicitate spre înregistrare, invocând motivul că este unicul titular de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală Huse publicitare, fiind opuse DMI înregistrate pe numele lui din cererea B şi cererea C, precum şi alte DMI prezentate în anexe.

Solicitantul cererii A nu este de acord cu opoziția, invocând că DMI solicitate pentru înregistrare, diferă de husele publicitare elaborate de către opozant, prin prezența unor elemente distinctive. În răspuns se menționează că opozantul nu este unicul titular și deținător de drepturi asupra DMI de tip Huse publicitare, deoarece sunt înregistrări şi pe numele altor titulari. Solicitantul anexează tabelul cu argumentarea poziției sale privind deosebirile dintre modelele comparate.

Examinarea a constatat că DMI prezentate în anexe nu pot fi luate în consideraţie în cadrul examinării opoziţiei, deoarece nu au dată certă de când au fost făcute publice (conform art. 10 din Lege).

Modelele industriale din cererile B şi C nu constituie motiv de respingere a desenelor industriale din cererea A, deoarece nu sunt identice (conform art. 7 din Lege).

Opoziţia a fost respinsă.
3

Opozantul se opune înregistrării DMI din cererea A, invocând necorespunderea acestora prevederilor art. 6, 8, 26 din Lege. Opozantul argumentează poziţia sa prin lipsa caracterului individual al DMI din cererea A în comparaţie cu obiectul B prezentat în anexă.

Solicitantul cererii de înregistrare a DMI nu a expus punctul său de vedere.

Examinarea a decis să accepte opoziția în parte, deoarece:

 • modelele nr. 1, 2 din cererea A sunt lipsite de caracter individual, impresia globală pe care o produc este aceeași cu impresia produsă de obiectul B. Totodată, unele materiale prezentate în opoziţie nu au dată certă de când au fost făcute publice şi nu sunt opozabile (conform art. 10 din Lege);
 • unele documente (contracte, facturi şi informaţii privind volumul producţiei) din anexă, prezentate de către opozant,  nu au fost traduse în limba de stat şi nu s-au luat în consideraţie (conform art. 30 alin. (2) din Lege).
 
<< Sus >>