Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI

5.3.2.1 Caracteristicile aspectului exterior al DMI

Conform noţiunii, DMI reprezintă aspectul exterior al produsului sau al unei părţi a acestuia (art. 6 alin. (1) din Lege), care este caracterizat de trăsături/caracteristici specifice ca: linii, contururi, culori, formă, grafică, textură, materiale din care sunt executate produsele, ornamentația produsului în sine, compoziția și aranjarea reciprocă a elementelor compoziționale sau constructive ale produsului etc.

Caracteristicile care determină aspectul exterior al produsului și DMI încorporat în acesta sunt divizate în caracteristici/trăsături esențiale și neesențiale sau nesemnificative. Caracteristicile esențiale ale DMI sunt luate în considerare la verificarea noutății și caracterului individual al DMI.

Caracteristicilor esențiale pot fi atribuite acele caracteristici care determină trăsăturile estetice şi/sau ergonomice ale aspectului exterior al produsului, în speță forma, configurația/aspectul şi combinația de culori. Totodată, în calitate de caracteristici esențiale mai pot fi recunoscute şi liniile, contururile, decorul produsului, textura sau factura materialului produsului şi/sau ornamentația acestuia.

Caracteristicile specifice ale aspectului exterior al produselor diferă de la un  produs la altul în funcţie de tipul acestuia. Astfel, caracteristicile esențiale ale unui anumit tip de produs nu sunt în mod obligatoriu caracteristicile esențiale ale altui tip de produs.

Caracteristicile unui DMI nu pot fi semnificative sau nesemnificative în sine. Semnificația fiecărei caracteristici individuale a aspectului exterior al produsului este determinată de "rolul" acesteia în compoziția aspectului exterior al produsului și se determină prin analiza acestui aspect reprezentat în imagini. În procesul de analiză se ia în considerare gradul de influență al trăsăturii asupra caracteristicilor estetice sau ergonomice ale aspectului exterior al produsului ca un întreg (rezultat estetic și/sau ergonomic) comparativ cu influența altor semne asupra acelorași caracteristici estetice sau ergonomice.

Caracteristicile esențiale ale DMI diferă şi în funcţie de faptul dacă DMI sunt bidimensionale sau tridimensionale. Respectiv, pentru cele bidimensionale în calitate de caracteristici esențiale pot fi menţionate de exemplu trăsăturile care caracterizează conturul, structura compozițională,  elementele ornamentale/decorative şi figurative, soluțiile grafice etc. Pentru DMI tridimensionale – trăsăturile formei, elementele de decor sau elementele constructiv-decorative, compoziția elementelor produsului, aranjamentul și soluția plastică a elementelor produsului etc.

Stabilirea caracteristicilor esențiale se face de obicei la compararea DMI solicitat cu cele mai apropiate (analoage) depistate în urma documentării. Astfel, aceste caracteristici se determină în funcţie de influența acestora la formarea unei impresii vizuale generale/globale lăsate de aspectul produsului, în funcție de caracteristicile lor dominante sau imperceptibile (ce pot fi trecute ușor cu vederea). De regulă, caracteristicile dominante sunt considerate caracteristicile esențiale şi lasă de obicei o impresie vizuală. Caracteristicile imperceptibile, care nu sunt suficient de expresive, sunt acele elemente care fiind excluse sau incluse în totalitatea caracteristicilor aspectului exterior al produsului nu conduc la o schimbare a impresiei vizuale create de către produs, de aceea, de regulă, ele sunt considerate nesemnificative.

De exemplu, în DMI de mai jos, care reprezintă un ambalaj, caracteristicile semnificative sau esențiale sunt: forma ambalajului care imită forma unei banane, elementele de decor (ochi, nas, gură, bucata de coajă ce se desprinde în partea de jos), deoarece ele sunt dominante şi expresive. În schimb, elementele nesemnificative sunt elementul decorativ în formă de disc în partea de sus a modelului 2 şi inscripţia "БАНАН", deoarece aceste elemente nu pot fi atribuite elementelor dominante şi ele nu produc o impresie vizuală ce ar deosebi modelul 1 de modelul 2.

Modelul 1

Modelul 2

După cum s-a menționat mai sus, este necesar de luat în considerare faptul că dominația trăsăturilor, precum și semnificația lor, nu sunt absolute. Pot exista situaţii în care caracteristicile nesemnificative, care contribuie la diferențierea fină a produselor între ele, şi care în mod individual nu lasă o impresie vizuală, însă, toate împreună, în ansamblu, creează o impresie vizuală diferită decât în cazul în care produsul nu ar fi avut aceste caracteristici (efectul tranziției cantității în calitate). În acest caz, fiecare caracteristică individuală poate fi considerată nesemnificativă, iar ansamblul acestor caracteristici - o caracteristică esențială.

De exemplu, DMI pentru interfețe, pentru care sunt caracteristice numărul şi designul iconițelor/pictogramelor, aranjamentul lor compozițional. Iconițele/pictogramele în cadrul unei interfețe grafice, înseși, de regulă, sunt caracteristici ce contribuie la diferențierea fină a unor interfețe de altele, ele sunt neesențiale, dar într-un complex, fiecare astfel de grup de semne poate fi recunoscut ca o caracteristică esențială a unui design industrial.

În cazul în care în calitate de DMI este solicitată înregistrarea aspectului exterior al unei părţi de produs, aceasta poate fi montabilă sau demontabilă, stabilirea caracteristicilor specifice pentru compararea DMI se face doar pentru partea de produs pentru care se solicită înregistrarea DMI.

 
<< Sus >>