Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI

1.5.6 Dovada de plată a taxei

Înregistrarea desenului sau modelului industrial impune plata unor taxe. Astfel, pentru înregistrare este necesar de achitat următoarele taxe principale:

 • depunerea şi examinarea formală a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial – 20 de euro,
  pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit multiplu – 2 euro;
 • publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în spaţiu standard (8x8 cm), depăşind 1 – 2 euro;
 • examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial – 50 de euro,
  pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu – 5 euro;
 • înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani – 70 de euro,
  pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu – 5 euro.

Solicitanţilor/titularilor dreptului de protecţie a desenului sau modelului industrial li se acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum urmează:

 • 85% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor. Atenție: solicitantul beneficiază de această reducere doar dacă întrunește ambele cerințe: este persoană fizică și autor. Dacă solicitantul este persoană fizică, dar nu se declară  ca autor sau autorul este o altă persoană, atunci el beneficiază de reducerea din următoarea categorie;
 • 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere, care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor;
 • persoanele cu dizabilităţi, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, veteranii de război în sensul legislaţiei cu privire la veterani, participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii (secţia de zi), masteranzii, doctoranzii, militarii în termen (ostaşii şi sergenţii) se scutesc de plata tarifelor legate de înregistrare desenelor sau modelelor industriale. De menționat că pentru reînnoire persoanele menţionate nu beneficiază de scutire şi vor trebui să achite taxa.

Taxele se achită în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de către Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.

Astfel, drept exemplu, dacă va fi depusă o cerere cu 2 modele, va fi necesar de achitat pentru:

 1. Depunerea şi examinarea formală a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial – 20 de euro, plus pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit multiplu – 2 euro.
  Total: 20 de euro + 2 euro = 22 de euro
 2. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în spaţiu standard (8x8 cm), depăşind 1. Reieşind din faptul că în cerere sunt revendicate 2 modele care sunt reprezentate prin 4 reprezentări grafice care ocupă 6 careuri de 8x8 cm, iar pentru fiecare model un careu de 8x8 cm nu se achită publicarea, avem următorul calcul: 6 careuri 8x8 minus 2 careuri 8x8, care sunt fără plată egal cu 4 careuri  8x8. Pentru fiecare careu se achită câte 2 euro.
  Total: 6 careuri 8x8 – 2 careuri 8x8 = 4 careuri  8x8; 4 careuri  8x8 * 2 euro = 8 euro
 3. Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial – 50 de euro, plus pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu – 5 euro.
  Total: 50 de euro + 5 euro = 55 de euro
 4. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani – 70 de euro, plus pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu – 5 euro.
  Total: 70 de euro + 5 euro = 75 de euro

Astfel pentru înregistrarea cererii prezentate ca exemplu va fi necesar de achitat în total 162 de euro.

Total: 22 de euro + 8 euro + 55 de euro + 75 de euro = 160 de euro

La taxele calculate pot fi aplicate reduceri în funcţie de beneficiar, aplicând procentul corespunzător (calculator taxe: http://agepi.gov.md/calculator/4).

Nu este necesar de achitat toate taxele la depunerea cererii. Este recomandabil de achitat la depunerea cererii taxa de:

 1. Depunere şi examinare formală;
 2. Publicare;
 3. Examinare de fond,

pentru a nu tergiversa procedura de examinare. În caz că taxele nu au fost achitate odată cu depunerea cererii, ele pot fi achitate în termenele stabilite de Lege și menţionate în notificare.

Taxa de depunere şi examinare formală a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial poate fi achitată în termen de 2 luni de la data de depozit.

<< Sus >>