Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare
a desenelor şi modelelor industriale

Conținut

Introducere
 1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI
  1. Depunerea cererii de înregistrare a DMI
  2. Atribuirea datei și numărului de depozit
  3. Corectitudinea completării cererii
  4. Prezenţa unor elemente protejate în cadrul DMI
  5. Prezentarea documentelor anexate la cerere
   1. Descrierea
   2. Procura
   3. Actul de prioritate
   4. Scrisoarea de acord
   5. Desenul tehnic
   6. Dovada de plată a taxei
 2. Procedura de modificare a reprezentărilor grafice
  1. Termenul şi modificările efectuate în reprezentările grafice
  2. Cererea de modificare şi documentele anexate
  3. Taxele achitate la depunerea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
  4. Verificarea cererii de modificare a reprezentărilor grafice
   1. Exemple de modificări
  5. Emiterea hotărârii
 3. Publicarea cererii
  1. Amânarea publicării
  2. Notificarea de publicare
  3. Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)
 4. Observaţiile şi opoziţiile terţilor
  1. Observaţia
  2. Opoziţia
 5. Temeiurile de respingere a cererii de înregistrare a unui DMI
  1. Obiectul solicitat pentru protecţie nu este un DMI în sensul art. 6 alin. (1) din Lege
  2. DMI neprotejabile (excluse de la protecţie)
   1. DMI determinat exclusiv de o funcţie tehnică
   2. DMI conectat mecanic
   3. DMI care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri
  3. DMI lipsite de noutate şi caracter individual
   1. Dezvăluirea unui DMI anterior
    1. Principii generale
    2. Acţiuni care nu sunt considerate divulgări/dezvăluiri ale DMI
    3. Materiale/surse acceptate în calitate de dezvăluiri
   2. Evaluarea noutăţii şi caracterului individual al DMI
    1. Caracteristicile aspectului exterior al DMI
    2. Principii generale de evaluare a noutăţii şi caracterului individual
   3. DMI lipsite de noutate
   4. DMI lipsite de caracter individual
    1. Utilizatorul avizat
    2. Impresia globală
    3. Gradul de liberate a autorului
  4. Un semn distinctiv protejat se utilizează într-un DMI, iar titularul are dreptul de a interzice utilizarea acestuia
  5. Un semn protejat se utilizează în DMI, iar solicitantul nu deţine dreptul de utilizare
  6. O opera protejată de dreptul de autor se utilizeaza neautorizat intr-un DMI
  7. Unul dintre elementele enumerate în art. 6 ter din Convenţia de la Paris se utilizează abuziv într-un DMI
   1. Stemele de stat
   2. Drapele de stat
   3. Emblemele de stat
   4. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  8. Înregistrarea contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale
 6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea certificatului DMI.
  1. Emiterea notificării/hotărârii în urma examinării de fond
   1. Emiterea notificării în urma examinării de fond
   2. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond
   3. Contestarea hotărârii
  2. Înregistrarea și eliberarea certificatului DMI
   1. Achitarea taxei pentru eliberarea certificatului DMI
   2. Prezentarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în DMI
   3. Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului DMI
   4. Eliberarea certificatului DMI
 7. Procedura de reînnoire
  1. Durata protecţiei
  2. Notificarea privind expirarea înregistrării
  3. Termenul privind solicitarea reînnoirii înregistrării
   1. Termenul de 6 luni pentru reînnoire, înainte de expirare
   2. Termen suplimentar de 6 luni care urmează după expirare
  4. Condiţiile privind solicitarea reînnoirii înregistrării DMI
   1. Cerințele privind completarea cererii de reînnoire şi documentele necesare
   2. Taxele
  5. Efectuarea procedurii de reînnoire
   1. Competenţă
   2. Examinarea condițiilor de formă
    1. Respectarea termenelor
    2. Îndeplinirea condiţiilor de formă
   3. Modificări
   4. Hotărârea privind solicitarea de reînnoire
   5. Înscrierea în Registru şi eliberarea Certificatului de reînnoire
  6. Restabilirea în drepturi
  7. Data de la care produce efecte reînnoirea sau data expirării
 8. Procedura de depunere a cererii de înregistrare a DMI prin sistemul Aranjamentului de la Haga (cererea internaţională)
  1. Depunerea cererii internaţionale
   1. Cine poate depune cererea internaţională
   2. Modalităţi de depunere a cererii internaţionale
   3. Taxele achitate la depunerea cererii internaţionale
  2. Verificarea cererii de înregistrare internaţională
   1. Consultarea privind depunerea cererii de înregistrare internațională prin intermediul AGEPI
   2. Verificarea şi examinarea documentelor cererii internaţionale
   3. Corectarea erorilor
    1. Corectarea erorilor de către AGEPI
    2. Corectarea erorilor de către solicitant
  3. Expedierea cererii de înregistrare internaţională la Biroul Internaţional
   1. Electronic
   2. Prin poştă
   3. Informarea solicitantului

1. Condiţiile de formă privind depunerea cererii de înregistrare a DMI

1.2 Atribuirea datei  și numărului de depozit

Articolele 34, 42 din Lege
Punctele 62-68 din Regulament

AGEPI examinează cererea şi materialele anexate acesteia în scopul verificării corectitudinii întocmirii şi respectării cerinţelor de depunere, în termen de 2 luni de la data depunerii cererii, conform art. 42 din Lege.

Pentru atribuirea datei de depozit cererea trebuie să conţină obligatoriu următoarea informaţie:

 • solicitarea înregistrării desenului sau modelului industrial;
 • datele de identificare ale solicitantului;
 • reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, prezentând detaliat, în ansamblu aspectul exterior al produsului, care să poată fi reproduse.

Astfel, pentru atribuirea numărului și datei de depozit este necesar să fie prezentă cererea în care să fie indicate datele de identificare ale solicitantului și să fie prezente reprezentările grafice ale obiectului solicitat pentru protecție. Dacă una din aceste trei condiții nu este îndeplinită, AGEPI notifică solicitantului necesitatea remedierii acestor iregularități. Dacă iregularitățile sunt remediate în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, data de depozit va fi data remedierii iregularităților.

În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile de acordare a datei de depozit, precum şi dacă au fost remediate de către solicitant iregularităţile menţionate, cererii i se atribuie data de depozit şi numărul de depozit. Datele referitoare la cerere se înscriu în Registrul cererilor de înre­gistrare a desenelor şi modelelor industriale. Un exemplar al formularului cererii, cu indicarea datei şi a numărului de depozit, se remite solicitantului drept confirmare a constituirii depozitului.

Dacă în termenul stabilit nu au fost remediate iregularităţile menţionate şi dacă solicitantul nu face un demers pentru prelungirea termenului, dar nu mai mult decât pentru 3 luni, cu achitarea taxei respective, cererea se consideră nedepusă, acest fapt fiind notificat solicitantului. Prelungirea termenului se solicită până la expirarea termenului prescris pentru executarea unui act de procedură.

Dacă în cadrul examinării se constată că formularul cererii depuse nu este semnat, AGEPI trimite solici­tantului 2 exemplare, pe care acesta urmează să le prezinte semnate în termen de 2 luni de la data de depunere. În cazul respectării acestei condiţii data de depunere a cererii rămâne în vigoare. În caz contrar, cererea se consideră nedepusă.

În cadrul verificării respectării în cerere a condiţiilor necesare acordării unei date de depozit se verifică dacă au fost achitate taxele de depunere și publicare. De asemenea, se verifică dacă taxa este achitată în cuantumul stabilit pentru numărul de desene și modele solicitate, inclusiv cuantumul scutirilor de care beneficiază solicitantul. În caz că taxele nu sunt achitate, solicitantului i se notifică necesitatea achitării acestora. Taxa este indicată în notificare în cuantum deplin, fără a fi calculată suma scutirilor. În cazul în care taxa nu este achitată deplin, acest fapt este notificat solicitantului cu specificarea taxei calculate ținând cont de scutiri. Taxa de depunere trebuie să fie achitată în termen de 2 luni de la depunere, termenul nu poate fi prelungit. Taxa de publicare poate fi achitată în termen de 2 luni de la data recepționării notificării cu posibilitatea prelungirii. Dacă în termenul stabilit nu au fost achitate taxele cererea se consideră retrasă, acest fapt fiind notificat solicitantului.

Dacă este acordat numărul, data de depozit și este achitată taxa de depunere, se inițiază procedura de verificare a respectării celorlalte condiţii pentru depunerea cererii.

<< Sus >>