Soiuri de plante. Cerințe față de documentele cererii

Printr-o cerere poate fi solicitat un singur brevet pentru un singur soi de plantă.

Cererea de brevet se redactează pe formularul-tip în 4 exemplare.

Cererea conţine un formular-tip, un chestionar tehnic şi anexe.

La completarea formularului cererii se indică:

 • datele de identificare ale solicitantului:
  • a) persoana fizică indică în cerere: numele, prenumele, telefonul şi faxul cu prefixul zonei, adresa poştală completă, codul poştal al ţării al cărei cetăţean este; în cazul apatrizilor – codul ţării în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – codul poştal al ţării în care îşi are sediul; solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNP), specificat în Registrul de stat al populaţiei;
  • b) persoana juridică indică în cerere denumirea sa oficială, telefonul, faxul cu prefixul zonei, sediul, adresa poştală şi codul poştal al ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită. Solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNO), atribuit de organul înregistrării de stat;
  • c) în cazul mai multor solicitanţi, datele menţionate la lit. a) şi b) din prezentul subpunct se indică pentru fiecare dintre ei;
 • datele de identificare ale reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant/mandatar autorizat: numele, prenumele, adresa poştală completă, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;
 • reprezentantul comun, în cazul mai multor solicitanţi, reprezentantul sau persoana desemnată pentru corespondenţă: numele, prenumele, adresa poştală completă, codul poştal al ţării, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;
 • temeiul legal în baza căruia dreptul la brevet aparţine solicitantului;
 • genul şi specia (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul de plantă (denumirea comună şi denumirea latină); denumirea soiului: provizorie sau definitivă;
 • originea soiului;
 • actul de transmitere a dreptului asupra soiului, dacă solicitantul nu este amelioratorul soiului;
 • informaţii privind alte cereri depuse pentru acordarea unui brevet pentru soiul de plantă sau admiterea soiului în producere;
 • declaraţia amelioratorului care certifică că soiul nu a fost exploatat comercial în sensul prevederilor art.10 din Lege sau dacă a fost exploatat – în ce state şi de la ce dată;
 • menţiunea dacă soiul candidat este sau nu este un organism modificat genetic, cu indicarea documentelor justificative privind organismul modificat genetic, dacă este cazul;
 • prioritatea invocată (se indică ţara sau oficiul, data, numărul cererii anterioare şi denumirea soiului);
 • desemnarea amelioratorilor, cu indicarea numelui, prenumelui şi codului ţării; pentru amelioratorii naţionali datele includ adresa completă a domiciliului, numărul de identificare de stat unic (IDNP), locul de muncă, funcţia la data creării soiului;
 • lista documentelor, depuse la AGEPI, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar;
 • informaţii suplimentare privind soiul, cu indicarea grupei de maturitate, direcţiei de utilizare, zonei de cultivare, recomandărilor speciale;
 • semnătura solicitantului, indicându-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.

Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul acesteia, indicându-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.

Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii.

Dacă este depusă prin reprezentant/mandatar autorizat, cererea poate fi semnată de reprezentant/mandatar autorizat.

Chestionarul tehnic trebuie să conţină:

 • taxonul botanic cu indicarea genului şi speciei în limba latină şi a denumirii comune a plantei;
 • datele de identificare ale solicitantului/solicitanţilor;
 • denumirea propusă a soiului candidat;
 • originea soiului cu indicarea genitorilor;
 • metoda de încrucişare, metoda de ameliorare;
 • metoda de reproducere a soiului, după caz, şi schema de lucru;
 • caracterele relevante ale soiului candidat, conform normelor de examinare pentru stabilirea dacă soiul este distinct, uniform şi stabil (cu indicarea numerelor din paranteze ce se referă la caracterele incluse în chestionarul tehnic care corespund numerelor caracterelor din Tabelul de caractere ale culturii solicitate, elaborat de UPOV; pentru fiecare caracter inclus în chestionarul tehnic se indică cel mai apropiat grad de expresie al caracterului dat pentru cultura în cauză);
 • soiul similar sau 2-3 soiuri cunoscute şi utilizate în producţie care sunt mai apropiate prin caracterele lor de soiul candidat şi, după caz, deosebirile soiului candidat de aceste soiuri;
 • informaţii suplimentare care contribuie la identificarea soiului şi stabilirea distinctivităţii lui, inclusiv rezistenţa la dăunători, boli, rezistenţa la condiţii meteorologice nefavorabile, condiţiile speciale de testare a soiului în vederea stabilirii dacă soiul este distinct, uniform şi stabil, altă informaţie necesară pentru testarea soiului;
 • semnătura solicitantului/solicitanţilor, reprezentantului sau mandatarului autorizat.

Cererea este însoţită de:

 • dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit, cu indicarea, după caz, a temeiului pentru scutirea de plată a taxei ori pentru reducerea acesteia, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale”;
 • procura de reprezentare a solicitantului, în cazul depunerii cererii prin reprezentant/mandatar autorizat;
 • un act de prioritate din care să rezulte data de depozit a cererii anterioare, în cazul în care se revendică prioritatea unei cereri anterioare din alt stat;
 • documentul care confirmă dobândirea dreptului la acordarea brevetului, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoană cu amelioratorul;
 • fotografii în culori, necesare pentru identificarea soiului, dacă este cazul;
 • autorizaţia din partea autorităţii naţionale competente în domeniul securităţii biologice care confirmă că examinarea tehnică a soiului nu prezintă nici un risc pentru mediul înconjurător, conform dispoziţiilor legislaţiei în domeniul securităţii biologice, dacă soiul se referă la plante modificate genetic.

Soiul este desemnat printr-o denumire generică care va face posibilă identificarea lui.

Denumirea soiului:

 • trebuie să poată fi uşor recunoscută şi reprodusă de utilizatori şi nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepţia cazurilor în care această practică este acceptată pentru desemnarea anumitor soiuri;
 • nu trebuie să inducă în eroare sau să genereze confuzii cu privire la caracterele, valoarea sau identitatea soiului în cauză ori cu privire la persoana amelioratorului;
 • trebuie să fie diferită sau să nu poată fi confundată cu denumirea unui alt soi din aceeaşi specie sau dintr-o specie apropiată, înscris într-un catalog oficial al soiurilor sau lansat pe piaţă într-un stat membru al UPOV, cu excepţia cazului în care acest soi nu mai există şi denumirea sa nu a căpătat o semnificaţie particulară;
 • trebuie să fie folosită şi după expirarea duratei de valabilitate a brevetului;
 • trebuie să fie diferită ori să nu poată fi confundată cu alte denumiri utilizate pentru comercializarea mărfurilor sau care nu pot fi utilizate în virtutea altor acte normative;
 • nu trebuie să contravină bunelor moravuri sau ordinii publice.

Denumirea nu trebuie să includă cuvinte de tipul “soi”, “formă”, “hibrid”, “varietate” și “încrucișare” ori traducerile unor astfel de cuvinte.

Cererea depusă la AGEPI se supune examinării formale, preliminare și de fond după regulile stabilite. Dacă cererea corespunde cerințelor, AGEPI o înregistrează și informează solicitantul. Datele bibliografice ale cererii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI).

După efectuarea examinării preliminare, setul de documente se transmite la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (Comisia de Stat), unde soiul nou se testează la distinctivitate, uniformitate și stabilitate. Pentru testare, solicitantul achită o taxă stabilită. În cazul în care soiul nou corespunde cerințelor înaintate, se întocmește descrierea oficială precizată a soiului nou și un raport de examinare tehnică ce confirmă corespunderea acestuia cu condițiile de brevetabilitate.

În baza raportului de examinare tehnică prezentat de Comisia de Stat, AGEPI emite hotărârea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii de brevet în cazul necorespunderii.