Mărci. Înregistrare națională și reînnoire

 • Depunerea cererii

  Cererea de înregistrare a unei mărci (în continuare - Cerere) trebuie să se refere la o singură marcă și se depune în 2 exemplare  la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare –  AGEPI). Cererea care nu este prezentată în limba de stat nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.  

  Cererea se completează pe formularul-tip aprobat de  AGEPI și se depune :

  • direct (de către solicitant sau de reprezentantul acestuia) sau prin poștă;
  • • prin fax sau e-mail, cu condiția prezentării în termen de o lună a originalului sau a copiei legalizate a cererii;
  • prin intermediul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register).
 • Reprezentarea

  Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul principal, sau o întreprindere industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova acţionează în faţa AGEPI personal sau prin intermediul unui reprezentant, împuternicit printr-o procură.

  Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova vor fi reprezentate în faţa AGEPI, în orice procedură stabilită de lege, de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură.

  Procura se eliberează pe un termen de cel mult 3 ani, iar dacă termenul nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de un an de la data întocmirii.

 • Examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii

  Examinarea respectării condițiilor pentru atribuirea datei de depozit se efectuează de AGEPI în termen de o lună de la data depunerii cererii.

  Solicitantului, sau după caz reprezentantului care a prezentat procura conform cerințelor reglementare, i se expediază un exemplar al cererii drept confirmare a constituirii depozitului sau, după caz, decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.

  În termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la cerere în Registrul Național al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, AGEPI efectuează clasificarea elementelor figurative ale semnului solicitat, în cazul în care se solicită înregistrarea unei mărci combinate sau figurative, și examinează respectarea celorlalte condiții de depunere a cererii.

  În cazul constatării unor iregularități în documentele cererii sau dacă lipsesc unele dintre documente, solicitantul dispune de un termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI pentru remedierea iregularităților constatate. În caz contrar, cererea se va considera retrasă.

 • Publicarea cererii

  În cazul în care condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sunt respectate, în cel mult 3 luni de la data de depozit,  cererea de înregistrare a mărcii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) , în format electronic, pe pagina web AGEPI (/ro/publication/), și solicitantul, după caz, reprezentantul acestuia, se notifică despre publicarea acesteia. 

  Perioada opozițiilor și/sau observațiilor

  În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, pot fi întreprinse următoarele acțiuni împotriva înregistrării mărcii:

  • depunerea observației argumentate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii în baza motivelor absolute (art. 7 din Legea 38/2008) - de la orice persoană fizică sau juridică.  Obsevaţia se depune în scris în formă liberă şi nu este supusă plăţii unei taxe.  Persoanele care prezintă observaţii nu dobîndesc calitate de parte în cadrul procedurilor desfaşurate la AGEPI;
  • depunerea opoziției argumentate ca înregistrarea mărcii ar trebui refuzată în baza motivelor relative (art. 8 din Legea 38/2008) – de titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial protejat sau titularul unui drept de autor, precum și de la orice altă persoana interesată.  Opoziția se depune în 2 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI (http://www.agepi.gov.md/pdf/forms/forms-ipo/F-02-TM-006-E-01-0037.doc) cu condiția achitării taxei corespunzătoare.
 • Examinarea de fond a cererii

  Examinarea de fond a cererii se efectuează de AGEPI în termen de 6 luni de la data publicării datelor privind cererea.

  Examinarea de fond constă în examinarea privind motivele absolute de refuz; examinarea privind motivele relative de refuz; examinarea observațiilor și opozițiilor terților, dacă este cazul.

  Mai întâi de toate, se examinează caracterul mărcii: ea trebuie să nu fie descriptivă, să nu indice diferite caracteristici ale produselor pentru care este solicitată, să nu fie contrară ordinii publice și bunelor moravuri etc.

  Pentru a evita riscul confuziei mărcilor pe piața și în utilizarea lor, se va verifica, de asemenea, ca semnul indicat în cerere să nu fie în coliziune cu alt semn înregistrat anterior.

  Semnul solicitat se verifica luând în considerație temeiurile de respingere a înregistrării în calitate de marcă.

  Dacă semnul solicitat nu corespunde cerințelor prevăzute sau corespunde cerințelor numai pentru o parte din clasele produselor și/sau serviciilor solicitate, solicitantului i se trimite un aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii și i se acordă un termen de 2 luni pentru exprimare a punctului de vedere față de motivele de respingere și/sau prezentarea scrisorii care confirmă acordul titularului dreptului opus de examinare pentru a înregistra semnul solicitat (cu excepția mărcilor identice).

  În funcție de rezultatele examinării de fond, se adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii. Această decizie se notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

 • Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a mărcilor

  Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată.

  Contestația poate fi depusă la AGEPI de către părți în termen de 2 luni de la data primirii deciziei, sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii şi data înregistrării mărcii.

  Comisia de Contestații va examina contestația în termen de 3 luni de la data depunerii ei. În caz daca solicitantul nu va fi de acord cu decizia Comisiei de Contestatii, el o poate ataca în instanța de judecată.

 • Înregistrarea mărcii, înscrierea în registru și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii

  La expirarea a 30 de zile din data emiterii deciziei de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite și nu au fost depuse contestații împotriva înregistrării, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor și în termen de două luni eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. Datele privind înregistrarea mărcii se publică în BOPI.

 • Durata protecţiei mărcii înregistrate

  Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începînd cu data de depozit. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de cîte ori este necesar.

 • Reînnoirea mărcii înregistrate

  Înregistrarea mărcii se reînnoiește la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiția achitării taxei stabilite.

  Cererea de reînnoire a înregistrării se depune în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării. Înregistrarea poate fi reînnoită și pe parcursul a 6 luni după expirarea termenului de 10 ani, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare.

  Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii trebuie să se refere la o singură marcă și se completează, prin dactilografiere sau în format electronic, pe formularul-tip aprobat de AGEPI.

  La cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se anexează:

  • procura semnată de titular, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
  • dovada de plată a taxei stabilite pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

  Cererea de reînnoire este examinată în termen de 3 luni de la data înregistrării ei la AGEPI.

  Dacă cererea de reînnoire este prezentată în termen, dar celelalte condiții care reglementează reînnoirea nu sunt îndeplinite, AGEPI notifică titularul sau, după caz, reprezentantul cu privire la iregularitățile constatate și îi acordă un termen de 2 luni pentru remedierea acestora.

  Daca titularul sau, după caz, reprezentantul, nu remediază iregularitățile menționate în notificare în termenul acordat și nu depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI adoptă decizia de respingere a cererii de reînnoire a înregistrării mărcii, care poate fi contestată de titularul mărcii în termen de 2 luni de la data primirii.

  În cazul în care cererea îndeplinește condițiile legale AGEPI adoptă decizia de reînnoire a înregistrării mărcii și eliberează pe numele titularului certificatul de înregistrare a mărcii reînnoite, cu același numar de înregistrare a mărcii, precedat de inscripția R sau, după caz, 2R, 3R etc., în funcție de numărul de ordine al termenului reînnoit. Informația privind reînnoirea mărcii se inscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în BOPI.