Mărci. Înregistrare națională și reînnoire

 • Depunerea cererii

  Cererea de înregistrare a unei mărci (în continuare - Cerere) trebuie să se refere la o singură marcă, se completeaza pe un formular tip aprobat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare –  AGEPI) și se depune în 2 exemplare la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.

  Cererea care nu este prezentată în limba de stat nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.  

  Cererea poate fi transmisă în felul următor:

  • prin depunere directă;
  • prin transmiterea documentului în cauză prin poştă;
  • prin fax sau e-mail, cu condiția prezentării în termen de o lună a originalului sau a copiei legalizate a cererii;
  • prin intermediul serviciului electronic de depunere on-line a cererilor (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register).
 • Reprezentarea

  Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul principal, sau o întreprindere industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova acţionează în faţa AGEPI personal sau prin intermediul unui reprezentant, împuternicit printr-o procură.

  Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova vor fi reprezentate în faţa AGEPI, în orice procedură stabilită de lege, de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură.

  În cazul în care o persoană juridică care nu are nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comerciala efectivă și funcțională în Republica Moldova dar este afiliată cu o persoană juridică care are domiciliul sau sediul principal, sau o întreprindere industrială ori comercială efectivă şi funcţională în Republica Moldova, poate acţiona în faţa AGEPI prin intermediul persoanei afiliate sau al reprezentantului acesteia, împuternicit printr-o procură.

  Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de 3 ani de la data întocmirii. De asemenea, termenul valabilității poate fi indicat prin stipularea unei condiții la îndeplinirea căreia procura încetează.

 • Examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a mărcii

  Examinarea respectării condițiilor pentru atribuirea datei de depozit se efectuează de AGEPI în termen de o lună de la data depunerii cererii.

  Solicitantului, sau după caz reprezentantului care a prezentat procura conform cerințelor reglementare, i se expediază un exemplar al cererii drept confirmare a constituirii depozitului sau, după caz, decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.

  În termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la cerere în Registrul Național al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor, AGEPI efectuează clasificarea elementelor figurative ale semnului solicitat, în cazul în care se solicită înregistrarea unei mărci combinate sau figurative, și examinează respectarea celorlalte condiții de depunere a cererii.

  În cazul constatării unor iregularități în documentele cererii sau dacă lipsesc unele dintre documente, solicitantul dispune de un termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI pentru remedierea iregularităților constatate. În caz contrar, cererea se va considera retrasă.

 • Publicarea cererii

  În cazul în care condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sunt respectate, în cel mult 3 luni de la data de depozit,  cererea de înregistrare a mărcii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI), se plasează în format electronic pe pagina web AGEPI (https://www.agepi.gov.md/ro/publication/48) şi se notifică despre acest fapt solicitantului, după caz, reprezentantului acestuia. 

 • Perioada opozițiilor și/sau observațiilor

  În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, pot fi întreprinse următoarele acțiuni împotriva înregistrării mărcii:

  • depunerea observației argumentate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii în baza motivelor absolute (art. 7 din Legea 38/2008) - de la orice persoană fizică sau juridică.  Obsevaţia se depune în scris în formă liberă şi nu este supusă plăţii unei taxe.  Persoanele care prezintă observaţii nu dobîndesc calitate de parte în cadrul procedurilor desfaşurate la AGEPI;
  • depunerea opoziției argumentate ca înregistrarea mărcii ar trebui refuzată în baza motivelor relative (art. 8 din Legea 38/2008) – de titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial protejat sau titularul unui drept de autor, precum și de la orice altă persoana interesată.  Opoziția se depune în 2 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI (http://www.agepi.gov.md/pdf/forms/forms-ipo/F-02-TM-006-E-01-0037.doc) cu condiția achitării taxei corespunzătoare.
 • Examinarea de fond a cererii

  Examinarea de fond a cererii se efectuează de AGEPI în termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observațiilor terților și a opozițiilor.

  Examinarea de fond constă în examinarea privind motivele absolute de refuz; examinarea privind motivele relative de refuz; examinarea observațiilor și opozițiilor terților, dacă este cazul.

  Mai întâi de toate, se examinează caracterul mărcii: ea trebuie să nu fie descriptivă, să nu indice diferite caracteristici ale produselor pentru care este solicitată, să nu fie contrară ordinii publice și bunelor moravuri etc.

  Pentru a evita riscul confuziei mărcilor pe piața și în utilizarea lor, se va verifica, de asemenea, ca semnul indicat în cerere să nu fie în coliziune cu alt semn înregistrat anterior.

  Semnul solicitat se verifica luând în considerație temeiurile de respingere a înregistrării în calitate de marcă.

  Dacă semnul solicitat nu corespunde cerințelor prevăzute sau corespunde cerințelor numai pentru o parte din clasele produselor și/sau serviciilor solicitate, solicitantului i se trimite un aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii și i se acordă un termen de 2 luni din momentul primirii avizului pentru retragerea, modificarea cererii sau prezentarea contestaţiilor la avizul provizoriu de refuz. Prin depunerea contestaţiilor la avizul de refuz provizoriu solicitantul poate prezenta scrisoarea/scrisorile de acord ale titularilor mărcilor sau drepturilor anterioare care pot servi drept motiv de refuz (cu excepția mărcilor identice). De asemenea, solicitantul poate prezinta dovada inițierii în instanța de judecată a unor proceduri de eliminare a motivelor invocate în avizul de refuz provizoriu, acțiunile ce țin de examinarea cererii se suspendă pînă la emiterea unei decizii definitive a instanței de judecată.

  În funcție de rezultatele examinării de fond, se adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii. Această decizie se notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

 • Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a mărcilor

  Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată.

  Contestația poate fi depusă la AGEPI de către părți în termen de 2 luni de la data primirii deciziei, sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii şi data înregistrării mărcii.

  Comisia de Contestații va examina contestația în termen de 3 luni de la data depunerii ei. Hotărîrea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării.

  Hotărîrea Comisiei de contestaţii se comunică parţilor şi poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.

 • Înregistrarea mărcii, înscrierea în registru și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii

  În cazul în care înregistrarea mărcii se acceptă în parte sau decizia de înregistrare conţine menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor enumerate în avizul de refuz provizoriu, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării acordului solicitantului cu decizia emisă, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care solicitantul nu a prezentat acordul său cu decizia emisă şi nu a contestat această decizie în termenul stabilit, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data expirării perioadei de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare.

  În cazul în care decizia de înregistrare se referă la o marcă care conţine reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, elemente

  de simbolică locală, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării permisiunii corespunzătoare a autorităţii competente, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei.

 • Durata protecţiei mărcii înregistrate

  Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începînd cu data de depozit. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de cîte ori este necesar.

 • Reînnoirea mărcii înregistrate

  Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiţia achitării taxei în cuantumul şi termenele stabilite.

  Reînnoirea poate fi solicitată în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării mărcii. Înregistrarea poate fi reînnoită şi pe parcursul a 6 luni de la expirarea duratei de protecţie, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare.

  Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii trebuie să se refere la o singură marcă și se completează, prin dactilografiere sau în format electronic, pe formularul-tip aprobat de AGEPI.

  La cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se anexează:

  • procura semnată de titular, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
  • dovada de plată a taxei stabilite pentru reînnoirea înregistrării mărcii.

  Cererea de reînnoire este examinată în termen de 3 luni de la data înregistrării ei la AGEPI.

  Dacă cererea de reînnoire este prezentată în termen, dar celelalte condiții care reglementează reînnoirea nu sunt îndeplinite, AGEPI notifică titularul sau, după caz, reprezentantul cu privire la iregularitățile constatate și îi acordă un termen de 2 luni pentru remedierea acestora.

  Daca titularul sau, după caz, reprezentantul, nu remediază iregularitățile menționate în notificare în termenul acordat și nu depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, AGEPI adoptă decizia de respingere a cererii de reînnoire a înregistrării mărcii, care poate fi contestată de titularul mărcii în termen de 2 luni de la data primirii.

  În cazul în care cererea îndeplinește condițiile legale AGEPI adoptă decizia de reînnoire a înregistrării mărcii și eliberează pe numele titularului certificatul de înregistrare a mărcii reînnoite, cu același numar de înregistrare a mărcii, precedat de inscripția R sau, după caz, 2R, 3R etc., în funcție de numărul de ordine al termenului reînnoit. Informația privind reînnoirea mărcii se inscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în BOPI.