Brevetare națională

 • Depunerea cererii

  Cererea de eliberare a unui brevet de invenţie se întocmeste pe un formular-tip și se depune  la AGEPI în 3 exemplare personal sau prin reprezentant. Ea trebuie să se refere la o singură invenție.

  Depunerea cererii de eliberare a unui brevet de invenţie se poate face:

  • Direct la AGEPI (în acest caz persoana care depune cererea prezintă actul de identitate);
  • Prin poștă, fax sau e-mail, cu condiția prezentării în termen de o lună a originalului sau a copiei legalizate a cererii.
  • Prin intermediul serviciului electornic de depundere on-line a cererilor https://e-servicii.agepi.gov.md/ro/user/register,
 • Procedura de eliberare a brevetului

  După depunere, cererea de brevet trece următoarele proceduri:

  • examinarea cererii
  • publicarea sau publicarea hotărârii de acordare a brevetului
  •  opoziţia
  • eliberarea brevetului.

  Examinarea cererii

  În procesul examinării cererii de brevet, AGEPI efectuează examinarea ei formală în termen de o luna de la data prezentării documentelor cererii la AGEPI, după care, cererea este supusă examinării preliminare în termen de trei luni. Solicitarea procedurii ulterioare se desfăşoară prin depunerea cererii de examinare de fond într-un exemplar pe un formular-tip aprobat la AGEPI, de către solicitant concomitent cu cererea de brevet sau în termen de 30 luni de la data de depozit a cererii, fiind achitată taxa stabilită.

  Referitor la cererea de brevet de invenţie de scurtă durată, AGEPI efectuează examinarea formală şi preliminară conform art. 52 alin. 1 din Legea Nr. 50-XVI/2008, în termen de 6 luni de la data constituirii depozitului naţional reglementar, fără solicitarea procedurii de examinare, cu achitarea unei taxe la depunerea cererii.

  Cererea va fi examinată, iar ca consecinţă, va fi adoptată hotărârea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii. Brevetul de invenţie se eliberează după expirarea termenului de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului, în cazul în care nu au fost depuse opoziţii sau opoziţiile depuse au fost respinse.

  Publicarea cererii

  Cererea de brevet de invenţie se publică la expirarea termenului de 18 luni de la data de depozit sau, în cazul în care a fost revendicată o prioritate, de la data priorităţii. Componenţa datelor pentru publicare în BOPI se stabileşte de AGEPI. Nu se publică cererile de brevet de invenţie care au fost retrase ori au fost respinse până la finalizarea pregătirilor tehnice pentru publicare. La cererea solicitantului şi cu condiţia plăţii unei taxe stabilite, cererea de brevet de invenţie poate fi publicată înainte de expirarea termenului prevăzut de 18 luni. La fel,  până la 18 luni cererea de brevet de invenţie poate fi făcută publică simultan cu publicarea hotărârii de acordare a brevetului, în cazul în care acordarea brevetului a devenit efectivă înainte de expirarea perioadei prevăzute de 18 luni.

  Publicarea hotărârii de acordare a brevetului

  În termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărârea de acordare a brevetului, AGEPI publică în BOPI menţiunea privind hotărârea de acordare a brevetului. Concomitent cu publicarea în BOPI a menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului, la dispoziţia publicului sunt puse în biblioteca AGEPI fascicula brevetului acordat, incluzând descrierea invenţiei, revendicările, rezumatul şi desenele, după caz.

  Opoziţia şi contestaţia

  Opoziția

  În termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind hotărârea de acordare a brevetului, orice persoană poate face opoziţie la acordarea brevetului prin depunerea unei cereri în acest sens la AGEPI. AGEPI va examina dacă cel puţin unul din motivele de opoziţie, este împotriva acordării brevetului. Opoziţia nu va fi luată în considerare decât după plata taxei stabilite şi cu indicarea motivelor pe care se bazează opoziţia, precum şi dovezilor şi argumentelor în susţinerea acestor motive.

  Contestaţia

  Orice hotărâre luată de subdiviziunile AGEPI poate fi contestată la Comisia de contestaţii a AGEPI de către orice persoană care este afectată de hotărâre. Contestaţia se va depune în formă scrisă, în termen de 2 luni de la data expedierii hotărârii, şi va conţine motivele contestării. Contestaţia se va considera depusă numai după plata taxei stabilite. Hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI se publică în BOPI. Orice hotărâre adoptată de Comisia de contestaţii a AGEPI, în termen de 2 luni de la data comunicării, poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău, conform prevederilor Codului de procedură civilă.

  Eliberarea brevetului

  După expirarea termenului de opoziţie, în termen de 1 lună Agenţia eliberează brevetul de invenţie în temeiul hotărârii de acordare, dacă aceasta nu a fost revocată de către Comisia de Contestaţii. În cazul în care brevetul a fost modificat în urma procedurii de opunere, acesta se eliberează în forma modificată.

  Eliberarea brevetului este condiţionată de achitarea taxelor de eliberare şi a celor de menţinere în vigoare a brevetului. Aceste taxe se plătesc de către titular obligatoriu în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare. Concomitent cu depunerea dovezii de plată a taxei pentru eliberarea brevetului, solicitantul depune dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare a brevetului pentru termenul de la data depozitului naţional reglementar pană la eliberarea brevetului, inclusiv anul eliberării.

  În cazul neachitării taxei de eliberare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului şi nerestabilirii timp de 6 luni a termenului omis, AGEPI adoptă hotărârea de decădere din dreptul la eliberarea brevetului şi publică această informaţie in BOPI.

  În cazul neachitării taxei de menţinere în vigoare a brevetului în termenul stabilit şi, în termen de 6 luni de la data omisă, a taxei în cuantumul majorat, Agenţia publică in BOPI informaţia privind încetarea valabilităţii brevetului.

 • Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie

  Pentru menţinerea în vigoare a brevetului este necesară achitarea taxelor anuale de menţinere în vigoare în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.774 din 13 august 1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016.

 • Prelungirea termenilor şi repunerea în termeni

  Termenele prescrise referitoare la cerere sau brevet pot fi prelungite printr-o cerere depusă la AGEPI până la expirarea termenului prescris. Perioada de prelungire a termenului nu poate constitui mai mult de 6 luni de la data expirării termenului prescris. Cererea de prelungire este supusă plăţii unei taxe stabilite; în cazul neplăţii taxei, se va considera că cererea de prelungire nu a fost depusă.

  Repunerea în termen, reprezintă continuarea procedurii după nerespectarea termenului. În cazul în care solicitantul nu a respectat un termen prescris pentru o procedură în faţa AGEPI, el poate solicita repunerea în termenul omis şi continuarea procedurii referitor la cererea de brevet. Solicitarea se face în scris, în termen de până la 6 luni de la data expirării termenului prescris. Acţiunea omisă trebuie realizată în acest termen-limită. Solicitarea se va considera ca fiind depusă numai după plata taxei de repunere în termenul omis; în caz contrar, solicitarea se respinge. În cazul acceptării solicitării de repunere în termenul omis, efectul legal al nerespectării termenului se va considera ca nefiind produs.