2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminare de instruire pentru reprezentanţii instituţiilor de cercetare

21.05.2015

Unul din obiectivele principale ale AGEPI constă în promovarea şi diseminarea informaţiei privind proprietatea intelectuală, şcolarizarea şi informarea societăţii civile, sferei cercetare-dezvoltare, mediului de afaceri despre importanţa protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Potrivit programului de activitate pentru anul 2015 şi în conformitate cu Acordul de colaborare dintre AGEPI şi AŞM în domeniul protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale,  pe data de 19 şi 21 mai curent, AGEPI a organizat două Seminare de instruire cu genericul „Protecţia şi valorificarea proprietăţii intelectuale în Republica Moldova”.

La seminar au participat reprezentanţii instituţiilor academice din cadrul Secţiilor de ştiinţe naturale şi exacte, inginereşti şi tehnologice, medicale şi agricole, ştiinţe sociale şi economice, umanistice şi arte (circa 60 de persoane).

Scopul principal al manifestării a fost familiarizarea specialiştilor instituţiilor academice din cadrul secţiilor menţionate cu prevederile legislaţiei protecţiei proprietăţii intelectuale în general şi ale proprietăţii industriale, în special cu modalităţile de brevetare şi protecţie a drepturilor asupra invenţiilor. Astfel, reprezentanţii AGEPI au adus la cunoştinţa participanţilor cele mai importante elemente ale sistemului naţional de PI, serviciile oferite de AGEPI întru susţinerea sectorului de cercetare&dezvoltare, venind cu unele recomandări privind consolidarea managementului portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de către instituţiile de cercetare şi crearea, în acest scop, a unor subdiviziuni/servicii de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic.

Seminarele au fost  moderate de dl  Ion Ţîganaş, vicedirector general AGEPI,  care în adresarea  sa către participanţi a menţionat că obiectivul seminarelor este de a identifica punctele comune de conlucrare eficientă dintre mediul ştiinţific şi Agenţie, specificând că activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, care constituie o componentă strategică pentru dezvoltarea economică şi pentru progresul social şi cultural, este strâns legată de domeniul proprietăţii intelectuale.

Dl A. Moisei, director Departament juridic al AGEPI, a făcut o scurtă introducere în proprietatea intelectuală, a elucidat unele aspecte ale protecţiei juridice şi utilizării OPI. Menţionăm că în perioada 2007-2010 întregul cadru legislativ ce ţine de domeniul proprietăţii intelectuale a fost revizuit, fiind adoptate, în redacţie nouă, 6 legi speciale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, ce reglementează protecţia desenelor şi modelelor industriale; mărcilor; soiurilor de plante; invenţiilor; indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate; dreptului de autor si drepturilor conexe. Cadrul juridic naţional actual în domeniul proprietăţii intelectuale este pus actualmente în concordanţă atât cu normele internaţionale, cât şi cu cele ale UE.

Dl I. Ţîganaş, vicedirector general al AGEPI, a vorbit despre protecţia drepturilor de autor şi drepturilor conexe în Republica Moldova. Despre protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova a vorbit Petru Grosu, director adjunct, Departament invenţii şi soiuri de plante, AGEPI, referindu-se la prevederile Legii privind protecţia invenţiilor (nr. 50-XVI/2008). În conformitate cu această lege, brevetele de invenţie sunt eliberate de AGEPI şi certifică prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invenţiilor. În continuare, audienţa a fost instruită privind modalitatea de utilizare a bazelor de date on-line gratuite în documentarea invenţiilor, printre care menţionăm bazele de date naţionale, baza de date a Oficiului European de Brevete (EspaseNet), baza de date a OMPI (PCT).

Dl Iu. Badâr, şef al direcţiei economie şi finanţe AGEPI, a informat participanţii despre valorificarea şi gestionarea proprietăţii intelectuale în cadrul instituţiilor de cercetare, specificând că organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării beneficiază de înlesniri considerabile la plata taxelor de înregistrare a OPI, aceştia achită taxele în mărime de 5% din cuantumul taxelor stabilite. Dl Iu. Badâr s-a referit şi la factorii ce tergiversează brevetarea rezultatelor cercetării în RM, printre care a menţionat: aplicabilitatea practică redusă a rezultatelor cercetării, dificultăţile aprobării unor priorităţi reale ale cercetării, managementul imperfect al cercetării şi inovării, gradul insuficient de menţinere în vigoare a brevetelor de invenţie ş.a. Reprezentanţii instituţiilor de  cercetare au fost încurajaţi să acorde atenţia sporită la  menţinerea în vigoare a brevetelor, luând în considerare faptul că decăderea din drepturi a titularului de brevet transferă invenţia în domeniul public, adică titularul pierde drepturile exclusive asupra invenţiei şi aceasta poate fi exploatată liber de toţi utilizatorii, inclusiv de cei de peste hotare.

Participanţii la seminare au manifestat un interes activ faţă de subiectele abordate, având posibilitatea să primească răspunsuri la întrebările adresate privind protecţia invenţiilor şi a altor obiecte de proprietate intelectuală create în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul proiectelor  de cercetare, precum şi să înţeleagă mai bine beneficiile sistemului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea unor produse şi servicii competitive.

În final, doamna Svetlana Munteanu, vicedirectorul general AGEPI a înmânat certificatele de participare la seminarul de instruire.  Cei prezenţi au fost asiguraţi cu un set de materiale informative în domeniul proprietăţii intelectuale (broşuri, ghiduri), inclusiv un Regulament–model al Serviciului de Proprietate intelectuală şi transfer tehnologic al instituţiei, întreprinderii.