2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Parlamentul a adoptat modificarea și completarea Legii privind protecția invențiilor

06.08.2015

La 30 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor.

Modificarea cadrului normativ național  a fost dictată de necesitatea racordării legislației naționale în materie de brevete la prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova, semnat  la 16 octombrie 2013 în or. Munchen, fapt prin care se recunosc aspirațiile de integrare europeană a țării noastre și se susține perspectiva de aderare ulterioară a țării noastre la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (CBE), adoptată la 5 octombrie 1973 în Munchen.

Brevetele eliberate în temeiul CBE sunt denumite brevete europene şi în fiecare stat contractant, pentru care este eliberat, brevetul european are aceleaşi efecte şi este supus aceluiaşi regim ca şi un brevet naţional.  Actualmente CBE permite de a obţine protecţie prin brevet european în 41 de ţări. Procedura unică de eliberare a acestor brevete  asigură obţinerea mai facilă şi cu mai puţine costuri a protecţiei invenţiilor pentru statele membre ale Organizației  Europene de Brevete.

În temeiul celor sus menționate, Legea  nr. 50-XVI privind protecția invențiilor a fost completată cu  prevederi normative care încadrează drepturile ce decurg dintr-un brevet european validat în spectrul drepturilor recunoscute și apărate pe teritoriul Republicii Moldova și echivalează cererile și brevetele europene validate pe teritoriul Republicii Moldova cu cele naționale.  De asemenea, au fost introduse norme ce reglementează procedura de validare a brevetului european, etapele procesului tehnologic și taxele care se impun.  

Suplimentar normelor ce reglementează procedura de validarea brevetului european, proiectul mai conține și norme ce vin să perfecționeze procedura de examinare a cererilor de brevet depuse la AGEPI și de eliberare a brevetelor.

Astfel, modificările și completările date se încadrează în  politica Agenției de perfecţionare continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.