Alte dosare

Nr. Nr.dosar / judecator Partile Cereri Hotariri/Decizii/Incheieri
1 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Rîșcani
nr. 3-321/19
jud. Iraida SECRIERU
Asociația Obștească ”Asociația Națională ”COPYRIGHT”” (AN ”COPYRIGHT”) Vs. Asociația Obștească ”Asociația Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC); intervenienți AGEPI, Serviciul Fiscal de Stat, ANPCI, Trechina Natalia, Ex.Jud. Devderea Valeriu, Ex. Jud. Novicov Dumitru, Ex. Jud. Doagă Natalia, Ex. Jud. Ciobanu Ruslan, Ex. Jud. Tuceacov Eduard 1. Anularea încheierii Executorului Judecătoresc Devderea Valeriu nr. 099-96r/19, nr.099-176/19, 099s-565/19, privind redistribuirea şi eliberarea sumei din contul special MDL din data de 07.11.2019.
2. Anularea încheierii suplimentare a Executorului Judecătoresc Devderea Valeriu nr. 099-96r/19, nr.099-176/19,099s-565/19 privind redistribuirea şi eliberarea sumei din contul special EURO din data de 08.11.2019.
3. A repune părţile şi a restabili în situaţia anterioară primirii spre executare a documentului executoriu nr.2-2093/2014, nr.2ra-473/2019 emis pentru ANPCI, primit în procedura de executare a Executorului Judecătoresc Valeriu Devderea din data de 03.10.2019.
4. A obliga Executorul Judecătoresc Valeriu Devderea să efectuieze redistribuirea şi eliberarea sumei din conturile special încasate din contul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe din Republica Moldova (AsDAC) potrivit situaţiei anterioare primirii spre executare a documentului executoriu nr.2-2093/2014, nr.2ra-473/2019 emis pentru Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), etc.
Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 03.07.2020 prin care se respinge contestația înaintată de AN ”COPYRIGHT”;
2 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Rîșcani
nr. 3-321/19
jud. Iraida SECRIERU
Asociația Obștească ”Asociația Națională ”COPYRIGHT”” (AN ”COPYRIGHT”) Vs. AGEPI Să fie recunoscut ilegal răspunsul semnat unilateral de Directorul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) la cererea prealabilă de desemnare pe Asociația Obștească Asociația Națională ”COPYRIGHT” să gestioneze începând cu data de 01.01.2019 pentru anul 2019 și perioadele ulterioare, drepturile ce cad sub incidența licenței obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod, printr-o decizie de desemnare publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

A desemna pe Asociația Obștească Asociația Națională ”COPYRIGHT” să gestioneze cu efect retroactiv din data de 01.01.2019 pentru anul 2019 și perioadele ulterioare, drepturile ce cad sub incidența licenței obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod;

A obliga Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, decizia cu privire la desemnarea Asociației Obștești Asociația Națională ”COPYRIGHT”, prin care să gestioneze începând cu data de 01.01.2019 pentru anul 2019 și perioadele ulterioare, drepturile ce cad sub incidența licenței obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod;

În scopul asigurării acțiunii, să fie interzis Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) nemijlocit sau prin intermediul comisiilor din cadrul AGEPI și/sau cu participarea reprezentanților AGEPI sau personal Directorului AGEPI să efectueze careva proceduri de adoptare și transmitere spre publicare a deciziei în Monitorul Oficial de desemnare și/sau avizare a cărorva organizații care să gestioneze, drepturile ce cad sub incidența licenței obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod, inclusiv cu dreptul să elibereze utilizatorilor licențe sau să încheie acorduri până la examinarea pricinii în fond, cu excepția Asociației Obștești Asociația Națională ”COPYRIGHT”;

În scopul asigurării acțiunii, a obliga Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) să prelungească perioada de desemnare a Asociației Obștești Asociația Națională ”COPYRIGHT” din Decizia AGEPI nr. 22/1490 din 20.07.2018 începând cu data de 01.01.2019 până la examinarea pricinii în fond, printr-o decizie de desemnare a Asociației Obștești Asociația Națională ”COPYRIGHT” publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prin care să gestioneze drepturile ce cad sub incidența licenței obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova și care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod
Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 01.02.2019 prin care cererea AN ”COPYRIGHT privind aplicarea măsurilor de asigurare la depunerea cererii de chemare în judecată împotriva AGEPI privind recunoașterea ilegalității răspunsului și obligarea emiterii actului, se admite parțial.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 18.03.2019 prin care se casează Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 01.02.2019.

Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 02.04.2019 prin care se respinge cererea AGEPI privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată înaintată de AN ”COPYRIGHT”

Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 24.06.2019 prin care se respinge cererea privind asigurarea acțiunii înaintată de AN ”COPYRIGHT”

Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 04.07.2019 prin care se admite renunțul reclamantului la acțiune
3 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 3-691/18
jud. Valentin Lastavețchi
Asociația Obștească ”Asociația Națională ”COPYRIGHT”” (AN ”COPYRIGHT”) Vs. AGEPI - anularea Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, ca fiind illegal în fond și emis cu încălcarea procedurii stabilite de legislația în vigoare. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 21 iunie 2018 s-a respins cererea de asigurare a acțiunii înaintată Judecătoriei Chișinău la 07 iunie 2018, de Asociația Obștească ”Asociația Națională ”Copyright”” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea actului administrative;

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 22 octombrie 2018 s-a dispus respingerea recursului declarat de către AN ”COPYRIGHT” și menținerea Încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 21 iunie 2018

Prin Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrative al Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2019 s-a admis cererea de renunţ depusă de AN ”Copyright” şi s-a încetat procesul intentat la cererea de chemare în judecată depusă de AN ”Copyright” împotriva AGEPI
4 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 2c-455/18
jud. V. Natalia Mămăligă
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova (ANPFI) Vs. AGEPI - obligarea AGEPI ca toate ședințele Comisiei de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a AGEPI să fie publice în corespundere cu Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional;
- obligarea AGEPI ca în cazul examinării chestiunilor de către Comisia de avizare a OGC din cadrul AGEPI să fie invitate organizațiile problemele cărora se examinează;
- obligarea AGEPI sp asigurare respectarea principiului de transparență a activității Comisiei de avizare a OGC din cadrul AGEPI și transparența activității AGEPI (publicarea ordinii de zi a ședințelor, întocmirea procesului-verbal al ședinței, înregistrarea audio și/sau video a ședințelor, punerea la dispoziția persoanelor interesate a proceselor-verbale etc.) în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.
Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 13.06.2018 s-a refuzat primirea cererii în partea pretenției înaintată de ANPFI împotriva AGEPI ca toate ședințele Comisiei de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a AGEPI să fie publice în corespundere cu Legea nr. 139/2010 și Legea nr. 239/2008; obligarea AGEPI ca în cazul examinării chestiunilor de către Comisia de avizare a OGC din cadrul AGEPI să fie invitate organizațiile problemele cărora se examinează; și obligarea AGEPI sp asigurare respectarea principiului de transparență a activității Comisiei de avizare a OGC din cadrul AGEPI și transparența activității AGEPI (publicarea ordinii de zi a ședințelor, întocmirea procesului-verbal al ședinței, înregistrarea audio și/sau video a ședințelor, punerea la dispoziția persoanelor interesate a proceselor-verbale etc.) în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional. Se remite ANPFI încheierea în cauză și acteșe anexate;
5 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Rîșcani
nr. 3-77/18
jud. V. Jomiru-Niculiță
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova (ANPFI) Vs. AGEPI - constatarea neinformării și soluționării in termenul legal de 30 zile de către Comisia de Avizare a Organizațiilor de gestiune colectivă (OGC) a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a cererii cu privire la avizarea în calitate de organizație de gestiune colectivă a ANPFI;

- avizarea ANPFI în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe.
Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 03.04.2018 prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de ANPFI către Comisia de Avizare a AGEPI cu privire la constatarea încălcării termenului de soluționare a cererii și avizarea în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe;

Hotărârea motivată a Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) din 03.04.2018

Decizia Curții de Apel Chișinău din 20 septembrie 2018 prin care se respinge apelul înaintat de către ANPFI împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din 03.04.2018;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 17.04.2019 prin care se respinge recursul declarat de ANPFI
6 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 2c-217/17
jud. Gheorghe STRATULAT
ANPCI vs. ORDA, ANCO, AsDAC, AGEPI Privind declararea nulității Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul gestiunii colective a titularilor dreptului de autor și/sau drepturilor conexe din 01.02.2016 Încheierea din 28 aprilie 2017 a Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Centru, prin care se scoate de pe rol cererea de chemare în judecată înaintată de către ANPCI
7 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 3-997/16
jud. Badan-Melnic Eleonora
ANPCI vs. AGEPI, intervenienți ORDA și ANCO Privind recunoașterea ilegală a refuzului și obligarea efectuării unor acțiuni Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 22.08.2017 prin care se dispune respingerea ca neîntemeiată cererea ANPCI de aplicarea măsurii de asigurare a acțiunii civile;

Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 13.10.2017 prin care se admite renunțul la acțiune a ANPCI;
8 Judecatoria Chișinău (sediul Rîşcani)
nr. 3-1687/19
jud. Iraida Secrieru
Asociația Obștească Asociația Națională ”COPYRIGHT” (AN ”COPYRIGHT”) împotriva AGEPI 1. A constata întemeiate toate obiecțiile depuse de AN ”COPYRIGHT” față de actul de control nr. 19/2 din 20.07.2018 al Comisiei de Control din cadrul AGEPI;

2. A exclude din actul de control nr. 19/2 din 20.07.2018 al Comisiei de Control din cadrul AGEPI toate neconformitățile asupra cărora a indicat AN ”COPYRIGHT” în cererea prealabilă.
Prin Încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) din 21.11.2019 s-a admis renunţul reclamantului la acţiune şi s-a încetat procesul;

9 Judecatoria Chișinău (sediul Rîşcani)
nr. 3-1774/2019
jud. Igor Barbacaru
Asociaţia Obştească Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți (ANPFI) împotriva AGEPI 1. Abrogarea Deciziei de Avizare a Asociației Obștești ”Oficiul Republican al Dreptului de Autor” ca necorespunzînd criteriilor stabilite în art. 48 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

2. Obligarea AGEPI să Avizeze Asociația Obștească ”Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți” în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe.
Prin Încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) din 15.11.2019 acţiunea s-a declarat inadmisibilă;

10 Judecătoria Chișinău, sediul Centru
dosar nr. 2c-1677/19
judecător Andrei Ojoga
Asociaţia Obştească Asociația Națională „COPYRIGHT” vs AGEPI 1. A obliga pârâtul să dezmintă informația defăimătoare adusă la cunoștință publică în cadrul ședinței Adunării Generale ORDA din 17.04.2019, precum și să exprime scuze pentru informația falsă și defăimătoare divulgată cu privire la acțiunile AN „COPYRIGHT”, prin aceeași modalitate în care informațiile respective au fost aduse la cunoștință publică – în cadrul unei ședințe, cu participarea tuturor persoanelor prezente în cadrul ședinței din 17.04.2019;

2. A obliga pârâtul să compenseze prejudiciul moral cauzat pentru defăimare cu rea-credință a AN „COPYRIGHT”, în sumă de 100 000 de lei (care urmează a fi donat de către reclamant în scopuri caritabile Școlii auxiliare-internat nr.5 din Chișinău);
Încheierea din 12.03.2020 prin care s-a dispus admiterea renunţului la acţiune depus de AN „COPYRIGHT” şi încetarea procesului;

11 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Centru
nr. 2c-3406/19
jud. Vladislav HOLBAN
Asociația Obștească ”Asociația Națională ”COPYRIGHT”” (AN ”COPYRIGHT”) Vs. Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI), Asociația Obștească Asociația Drepturilor de Autor din Federația Rusă, intervenienți accesorii Asociația Obștească Asociația Drepturilor de Autor și Conexe din Republica Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Constatarea nulității contractului de reprezentare reciprocă încheiat la data de 30.05.2019 de către Asociația Națională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) din Republica Moldova şi Asociaţia Obştească Asociația Drepturilor de autor din Federaţia Rusă (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО» (РАО). Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru, din 17.02.2020 prin care se respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată;

Hotărârea integrală a Judecătoriei Chișinău, sediu Centru, din 17.02.2020;