Încasarea remunerației de autor

Nr Nr.dosar / judecator Partile Cereri Hotariri/Decizii/Incheieri
1 Judecătoria Chişinău (sediul Rîșcani)
nr.2-160/17
Jud. L. HolevițcaiaCurtea de Apel Chișinău
Nr. 2a-1988/17
Complet: Anatolie Minciuna, Sîrbu Victoria și Viorica MihailaCurtea Supremă de Justiție
Nr. 2rac-107
Complet: Oleg Sternioală, Dumitru Mardari, Nina Vascan, Victor Burduh și Ala Cobăneanu
Asciația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) și Asociația Drepturi de Autor și Drepturi Conexe (AsDAC) împotriva Î.C.S. Metro Cash & Carry Moldova” SRL, int. AGEPI Privind încasarea remunerației de autor Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, din 11.04.2017 prin care se resping ca neîntemeiate acțiunile înaintate de către AsDAC și ANPCI;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 03.10.2018 prin care se admit apelurile declarate de ANPCI și AsDAC și se casează Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 11.04.2017;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 02.05.2019 prin care se casează Decizia Curții de Apel Chișinău din 03.10.2018 și se menține Hotărârea instanței de fond din 11.04.2017;
2 Judecătoria Chişinău (sediul central)
nr.2c-639/18
Jud. Brăgaru AlinaCurtea de Apel Chișinău
Nr. 2ac-796/18
Complet: Boris Bîrcă, Olga Cojocaru și Eugeniu Clim
ANPCI î/a AsDAC, int. AGEPI Cu privire la constatarea activităţii ilegale de colectare, încasarea remuneraţiei pentru anul 2015 şi încasarea prejudiciului moral Hotărârea din 16.07.2018 privind respingerea cererii ANPCI ca fiind neîntemeiată (dispozitiv)

Hotărârea motivată din 16.07.2018 privind respingerea cererii ANPCI ca fiind neîntemeiată

Decizia Curții de Apel Chișinău din 21.03.2019 prin care se respinge apelul declarat de către ANPCI și se menține hotărârea instanței de fond
3 Judecatoria Chișinău, sediul Rîșcani
nr. 2c-1028/17
jud. Georgeta Grozav
AN ”COPYRIGHT” vs. ÎM ”Moldcell” S.A.

Intervenient accesoriu AGEPI
- încasarea forțată din contul la Întreprinderea Mixtă MOLDCELL S.A., c/f 1002600046027, în beneficiul al Asociația Obștească Asociația Națională CopyRight (ANCO) a remunerației compensatorie în cuantum de cel puțin 3% din suma încasată din vânzarea (revânzarea) echipamentului și a suporturilor specificate la art. 26 din Legea nr. 139/2010 pentru perioada de la 01.01.2014 până la data de 29.05.2017; - încasarea forțată din contul la Întreprinderea Mixtă MOLDCELL S.A., c/f 1002600046027, în beneficiul al Asociația Obștească Asociația Națională CopyRight (ANCO) suma de 1 000 000 (un million) EURO (achitați în lei MDL la cursul BNM în ziua achitării) cu titlu de reparare a prejudiciului moral pentru întârizirea achitării remunerației membrilor ANCO pentru perioada 01.01.2014 – 29.05.2017;
- în scopul asigurării acțiunii, aplicarea sechestrului pe toate conturile bancare, bunurile mobile și immobile ale pârâtului în limita valorii acțiunii;
- în cazul respingerii cererii cu privire la aplicarea măsurii de asigurare a acțiunii la etapa depunerii cererii de chemare în judecată, solicităm aplicarea măsurii de asigurare a acțiunii odată cu admiterea cererii de chemare în judecată în scopul asigurării executării Hotărârii pronunțate;
- încasarea din contul pârâtului în beneficiul Asociației Obștești Asociația Națională CopyRight (ANCO) a cheltuielilor de judecată, iar în contul statutului a taxei de stat de care este scutit reclamantul.
Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediu Rîșcani, din 12.09.2017 prin care se admite cererea de reclamarea probelor înaintată de AN ”COPYRIGHT” și se obligă ÎM ”Moldcell” S.A. prezentarea acestora.

Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediu Rîșcani din 15.06.2018 prin care se sesizează Curtea Constituțională în vederea realizării controlului constituționalității prevederilor "Etc., precum si a sintagmei suporturi materiale care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri" din conținutul art. 26 alin. (3) al Legii nr.130/2010 privind drepturile de autor si drepturile conexe, "Remunerația compensatorie menționata la alin. (1) se achita de către persoanele fizice juridice care produc sau import orice echipament (audio. videomagnetofoane. driver pentru discuri etc.) suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonora i/sau video, casete, discuri laser. compact --- discuri etc.) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare produceri". Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate formulate de avocatul Ceachir Anatolie in interesele IM „Moldcell" SA se remite Curții Constituționale. Se amine pledoariile ping la pronunțarea de către Curtea Constituțională asupra excepției de neconstituționalitate. Sesizează Curtea Constituțională în vederea realizării controlului constituționalității prevederilor "Etc.”, precum si a sintagmei ”suporturi materiale care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri" din conținutul art. 26 alin. (3) al Legii nr.139/2010 privind drepturile de autor si drepturile conexe, "Remunerația compensatorie menționata la alin. (1) se achita de către persoanele fizice juridice care produc sau import orice echipament (audio, videomagnetofoane, driver pentru discuri etc.) suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonoră și/sau video, casete, discuri laser, compact --- discuri etc.) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare produceri". Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate formulate de avocatul Ceachir Anatolie in interesele IM „Moldcell" SA se remite Curții Constituționale. Se amâne pledoariile până la pronunțarea de către Curtea Constituțională asupra excepției de neconstituționalitate.

Decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 28.11.2019

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 18.03.2020 prin care se amână examnarea admisibilității recursului declarat de către Î.M. ”Moldcell” S.A. și a recursului AN ”COPYRIGHT” până la parvenirea dosarului de la Curtea de Apel Chișinău, și se ridică de la examinare în ordine de recurs cauza și se transmite Curții de Apel Chișinău pentru examinarea cererii ”privind reconstituirea actelor de procedură judiciară pierdute”;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 17.06.2020 prin care se admit cererile privind retragerea cererii de recurs înaintate de către Moldcell și AN ”COPYRIGHT” cu încetarea prcedurii de recurs;
4 Judecatoria Chișinău, sediul Rîșcani
nr. 2c-1270/17
jud. Veaceslav Nicula
ANCO vs. ”ZORILE” S.A.

Intervenient accesoriu AGEPI
- cu privire la încasarea despăgubirilor pentru violarea drepturilor de autor/conexe, în valoare de 1 000 000 lei;
- cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată.
Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 09.02.20178 prin care se admite renunțul reprezentantului reclamantului Asociația Obștească Asociația Națională ”Copyright” Leon Știrbu de la cererea împotriva ”ZORILE” S.A. privind încasarea remunerației de autor și procesul la acțiunea data încetează;
5 Judecatoria Chișinău, sediul Centru
nr. 2rc-155/17
jud. Badan Melnic Eleonora
ANCO vs. ANPCI;

Intervenient accesoriu AGEPI
cu privire la încasarea remunerației pentru perioada 01.04.2013 – 31.12.2014 Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 13.03.2017 prin care se aplică sechestru pe conturile bancare, bunurile imobile ale pârâtului ANCO în limita pretențiilor de 1 392 308,88 lei până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 19.06.2017 prin care se respinge ca neîntemeiat recursul ANPCI asupra Încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 13.03.2017;

Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 13.12.2017 prin care se omologhează tranzacția de împăcare și se încetează procesul;
6 Judecatoria mun. Chișinău, Sediul Rîșcani
nr. 3-626/16
jud. Vitalii Ciumac
ANCO vs. ANPCI, AGEPI   Încheierea din 10.02.2016 a Judecătoriei sect. Rîșcani prin care a fost aplicat sechestru asupra mijloacelor financiare din conturile bancare ale ANPCI în limita sumei de 153 580 lei până la finalizarea cauzei în fond;

Încheierea din 02.03.2016 a Judecătoriei sect. Rîșcani prin care se respinge ca neîntemeiată cererea ANPCI privind anularea măsurii de asigurare a acțiunii aplicate prin Încheierea Judecătoriei sect. Rîșcani din 10.02.2016;

Decizia Curții de Apel din 16.05.2016 prin care se respinge recursul declarat de reprezentantul ANPCI asupra Încheierii din 02.03.2016;

Încheierea Curții de Apel din 26.10.2016 prin care se respinge ca fiind inadmisibilă cerere de revizuire depusă de către ANPCI împotriva Deciziei Curții de Apel din 16.05.2016;

Încheierea Judecătoriei sect. Rîșcani din 10.03.2017 prin care se respinge cererea reconvențională intentată de ANPCI împotriva ANCO;

Încheierea Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Rîșcani) din 16.03.2017 prin care se respinge cererea ANCO de asigurare a acțiunii;

Hotărârea Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Rîșcani) din 25.04.2017 prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de ANCO ca neîntemeiată;

Încheierea Curții de Apel Chișinău din 16.11.2017 prin care se restituie apelul înaintat de către ANCO;
7 Judecatoria Botanica
nr. 2c-499/15
jud. Avasiloaie TatianaCurtea de Apel Chișinău
Nr. 2ac-1022/18
Complet: L. Bulgac, G. Dașchevici și S. GîrbuCurtea de Apel Chișinău
Nr. 2ac-1022/18
Complet: Nelea Budăi, Ion Muruianu, Liuba Pruteanu
CLAD vs. AsDAC, intervenient AGEPI, ORDA,ANCO cu privire la incasarea sumelor de bani de pe contrurile AsDAC de la data suspendării dreptului acestuia de a colecta remuneratia Decizia Curții de Apel Chișinău din 05.11.2015 prin care respinge recursul declarant de către AsDAC, se admite recursul declarant de către CLAD și se aplică sechestru asupra sumelor de bani care au intrat cu titlu de remunerație pe conturile bancare ale AsDAC de la data suspendării dreptului acesteia de a colecta remunerația - 19.12.2014, în sumă de 3(trei) milioane lei până la examinarea cauzei în fond. Se interzice AsDAC de a primi bani cu titlu de remunerație sub forma înscrisurilor în numerar și prin transferuri bănești, până la examinarea cauzei în fond.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 31.05.2016 prin care se respinge recursul declarant de către ANPCI și se menține Încheierea Judecătoriei Botanica din 30.03.2016 prin care se respinge cererea ANPCI de a intervene în process ca intervenient principal.

Încheierea Judecătoriei Botanica din 27.10.2016 prin care se respinge cererea AsDAC de suspendare a procesului până la examinarea pricinei aflate pe rol la Judecătoria sect. Rîșcani, jud. Oleg Melniciuc, cauza civilă nr. 41-3-15973-10102014.

Încheierea Judecătoriei Botanica din 27.10.2016 prin acre se acceptă cererea înaintată de către CLAD și ANCO privind strămutarea pricinei date la Judecătoria sect. Rîșcani, jud. Oleg Melniciuc;

Încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Central din 19.07.2017 privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare în judecată reconvențională a AsDAC;

Hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Central din 19.07.2017prin care se admite cererea de chemare în judecată a CLAD și se dispune încasarea de la AsDAC în beneficiul comun al CLAD, ORDA și ANCO a remunerației colectate de AsDAC în perioada 2015 – 21.03.2017 în sumă de 5 931 470,82 lei, cât și cheltuielile de judecată în sumă de 5 000 lei;

Hotărârea (suplimentară) Judecătoriei Chișinău sediul Central din 19.07.2017 prin care se încasează de la AsDAC în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 50 000 lei;

Încheierea Curții de Apel Chișinău din 07.12.2017 prin care se scutește integral apelantul, AsDAC, de la plata taxei de stat la depunerea apelului;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 22.03.2018 prin care se respinge ca neîntemeiat apelul declarat de AsDAC și se menține Hotărârea instanței de fond;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 21.11.2018 prin care se admite recursul AsDAC, se casează Decizia Curții de Apel din 22.03.2018 și se trimite spre rejudecare într-un alt complet;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 05.12.2018 prin care se admite cererea de corectare a erorii;

Încheierea Curții de Apel Chișinău din 14.05.2019 prin care se remite cauza dată la Judecătoria Chișinău sediul Centru pentru a fi întocmită hotărârea suplimentară integral din 28.02.2019;

Decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 10.10.2019 prin care se respinge apelul declarat de AsDAC și se mențin fără modificări hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 19.07.2017 şi hotărârea suplimentară a Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 19.07.2017;

8 Judecatoria Criuleni
nr. 2-480/2016
jud. Ciuntu Valeriu
Craciun Evghenia vs. AGEPI, Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Primăria Cimișeni, Cosiliul Sătesc Cimișeni. cu privire la incasarea sumei pentru finanțarea editării și imprimării operei sale, cu încasarea prejudiciului moral Hotărârea din 15.09.2016 prin care se respinge cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată
9 Judecătoria Rîşcani,
nr. 3-150/2016
jud. Holeviţcaia L.
ANPCI î/a AGEPI cu privire la obligarea prezentării informaţiilor Hotărîrea din 08.02.2016 (respingerea cererii ANPCI ca nefondată)
10 Curtea de Apel Chisinau Judecatori N. Traciuc, V.Negru, I. Cotruta ANPCI i/a S.C. Arax Impex cu privire la incasarea remuneratiei de autor, contestarea Incheierii de scoatere de pe rol a cererii Decizie din 09.06.2015 Se admite recursul declarat de ANPCI
Se caseaza Incheierea Jud. Buiucani din 07.04.2015
11 Judecatoria Comrat Jud. Colev G.P. ANPCI i/a 5TV, int. AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 13.02.2015 respingerea cererii ANPCI privind incasarea a 5,6% din toate sumele incasate de pirit pentru remuneratia de autor.
12 Judecatoria Botanica Jud. Puica Viorica

Curtea de Apel Chișinău, complet de judecători: V. Pruteanu, L. Popova, A.Gavrilița
ANPCI i/a AsDAC, int. AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor in marime de 5 mln lei Hotărîrea din 04 februarie 2016 privind respingerea cererii ANPCI către AsDAC, despre încasarea sumelor cu titlu de remuneraţie de autor şi conexe pentru perioada 01.01.2011-01.08.2012

Decizia din 05 octombrie 2016 privind respingerea apelului declarat de către ANPCI și menținerea Hotărârii instanței de fond.

Încheiere CSJ din 12 aprilie 2017 privind inadmisibilitatea recursului înaintat de către ANPCI.
13 Judecatoria Botanica Jud. S.Dimitriu ANPCI i/a AsDAC, int. AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor in marime de 3 mln lei Incheiere din 17.03.2015 privind respingerea cererii AsDAC de anulare partiala a masurii de asigurare a actiunii;

Incheiere din 17.03.2015 privind respingerea cererii AsDAC de obligare a reclamantului de depunere a cautiunii;

Încheiere din 27.03.2017 prin care se respinge cerere reprezentantului reclamantului ANPCI, avocatul Domente Marin, de suspendare a examinării cauzei, ca fiind neîntemeiată;

Încheiere din 27.03.2017 prin care se respinge cererea repetată de anulare a măsurii de asigurare aplicată în prezenta cauză civilă, formulată de AsDAC, precum și cererea de aplicare a măsurilor de asigurare formulată de reprezentatul intervenientului principal ANCO ca fiind neîntemeiate;

Decizia Curții de Apel din 29.06.2017 prin care se resping recursurile înaintate de către AsDAC și ANCO asupra Încheierii din 27.03.2017;

Hotărârea Judecătoriei mun. Chişinău (sediul Central) din 28.06.2017 prin care se respinge cererea înaintată de ANPCI;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 19.02.2019 prin care apelul declarat de ANCO se admite, se casează hotărârea instanței de fond cu emiterea unei noi hotărâri și apelul declarat de ANPCI se respinge;

Încheirea Curții de Apel Chișinău din 21.02.2019 prin care se corectează eroarea care se conține în hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) și în dispozitivul deciziei Curții de Apel Chișinău pronunțat la 19 februarie 2019, în parte ace ține de indicarea anului emiterii hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Central), urmând a fi corectată sintagma ”2017” cu sintagma ”2018”;

Decizia Suplimentară a Curții de Apel Chișinău din 02.07.2019 prin care se admite parția cererea ANCO și se încasează în beneficiul ANCO cheltuielile de judecată și în beneficiul statului taxa de stat;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 29.01.2020 prin care se admit recursurile declarate de AsDAC și ANPCI;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 17.06.2020 prin care se apelurile declarate de ANPCI și ANCO se resping;
14 Curtea de Apel Chisinau
Complet de judecatori Ciugureanu M., Birca B., Arnaut S.
AsDAC i/a.I.M. „Linella”S.RL cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizia din 06.10.2014 se caseaza Incheierea Jud. Ciocana din 15.08.2014 prin care cererea de chemare in judecata depusa de AsDAC a fost scoasa de pe rol
15 Curtea de Apel Chisinau
Complet de judecatori Vascan N., Clim E., Toma L., Cotruta I.
AsDAC i/a.I.M. „Stati Market”S.RL cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizia din 07.05.2014 se modifica hotaririi Jud. Riscani cu emiterea unei noi hotariri in parte ce tine de penalitatile de intirziere si se reduce clauza penala, in partea ce tine de incasarea remuneratiei si a darilor de seama se mentine
16 Curtea de Apel Chisinau
Complet de judecatori L.Bulgac, N.Craiu, M.Guzun
AsDAC i/a I.C.S. „Media production”SRL cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizia din 02.12.2014 casarea hotaririi Jud. Centru cu emiterea unei noi hotariri prin care se respinge integral cererea ca neintemeiata
17 Judecatoria Ciocana
Jud.Mardari Dumitru
AsDAC i/a I.M. „National Media” SRL cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 29.04.2013 admiterea integrala cererii AsDAC;
incasarea sumei de 20 625 lei pentru remuneratia de autor si 618, 75 lei ca cheltuieli de judecata;
18 Judecatoria Centru
jud. Maria Negru
AsDAC i/a „Exoil Grup” SRL, specialist AGEPI cu privire la perceperea fortata a remuneratiei compensatorii  
19 Judecatoria Centru
nr. 20-2e-1227-07022014
jud. Djeta Chistol
ORDA i/a „Stil Service” SRL cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 07.05.2015 a Judecatoriei Centru de scoatere a cererii de pe rol
20 Judecatoria Ungheni
nr. 2c-37-2014
jud. Mihail Moraru
ORDA i/a „Rinovit-Lux” SRL, intervenient ANPCI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 19.12.2014 admiterea partiala a cererii ORDA;
incasarea sumei de 500 000 lei pentru remuneratia de autor si 2700 lei ca cheltuieli de judecata;
incasarea taxei de stat de 50 000 lei;
respingerea cererii ANPCI privind incasarea a 5,6% din toate sumele incasate de pirit pentru remuneratia de autor.
21 Judecatoria Cahul
nr.2c-135/14
jud. Dumitru Bosii
ORDA i/a „Adevina TV”, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
22 Judecatoria Centru
nr.2e-872/14
jud. Alexandru Gafton
ORDA i/a „Alvalmedia” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 24.12.2014 admiterea partiala a cererii ORDA;
incasarea sumei de 31500 lei pentru remuneratia de autor;
incasarea taxei de stat de 945 lei.
23 Judecatoria Comrat
nr.23-2e-158-31012014
ORDA i/a CP „Gagauziya Radio Televizionu”, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 23.04.2015 a Judecatoriei Comrat de scoatere a cererii de pe rol
24 Judecatoria Riscani
nr.41-2-771-27012014
jud. Cornelia Virlan
ORDA i/a „Radio-Hit” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Încheierea din 04.08.2015 a Jud. sect. Rîşcani de scoatere a cererii de pe rol;
25 Judecatoria Centru
nr.20-2c-4717-13052014
jud. Maria Negru
ANPCI i/a „Trabo-Plus” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Încheierea din 15.05.2015 a Jud. sect. Centru de scoatere a cererii de pe rol;
26 Judecatoria or. Riscani
nr.42-2-1601-05122013
ORDA i/a „Radivaxplus-TV” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
27 Judecatoria or. Riscani
nr.42-2-1609-05122013
ORDA i/a „Denavia-TV” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
28 Judecatoria Riscani
nr.41-2e-1250-10022014
jud. Liudmila Holevitcaia
ORDA i/a „Analiticmedia Grup” SA, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheiere din 26.11.2014 de obligare a piritului de a prezenta rapoartele privind operele muzicale valorificate de catre postul de televiziune “TV7” (play-listurile), ре parcursul perioadei cuprinse intre 01.01.2013 -04.10.2013
29 Judecatoria Riscani
nr.41-2-772-27012014
jud. Stella Blesceaga
ORDA i/a „Radio-RBS” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Încheierea din 11.12.2015 a Jud. sect. Rîşcani de scoatere a cererii de pe rol;
30 Judecatoria Riscani
nr. 41-2e-1252-10022014
jud. Stella Blesceaga
ORDA i/a „Teledixi” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
31 Judecatoria Centru
nr. 2c-1289/2014
jud. Djeta Chistol
AsDAC i/a ICS „Beer House” SRL, intervenient AGEPI cu privire la perceperea fortata a remuneratiei de autor si a penalitatilor de intirziere, declararea nula a contractului si restituirea sumelor achitate Hotarire din 13.02.2015 admiterea integrala cererii AsDAC;
incasarea sumei de 2 574 lei pentru remuneratia de autor si 600 lei ca penalitate contractuala
514.80 penalitate de intirziere de 2%
 
32 Judecatoria Centru
nr.2e-871/2014
jud. Vl.Brasoveanu
ORDA i/a „Bravo Tv” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheiere din 28.07.2014 de obligare a piritului de a prezenta rapoartele privind operele muzicale valorificate de catre postul de televiziune “BravoТV”, ре parcursul perioadei cuprinse intre 01.01.2013 -04.10.2013;
Încheierea din 01.12.2015 a Jud. sect. Centru de scoatere a cererii de pe rol;
33 Judecatoria Buiucani
nr. 2c-871/2014
jud. Galina Moscalciuc
ANPCI i/a IS „Moldova Concert”, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheiere din 28.11.2014 a Judecatoriei Buiucani de suspendare a examinarii pina la solutionarea printr-o hotarire irevocabila a litigiului dintre ORDA i/a AGEPI privind anularea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 de avizare a ANPCI (Jud.Riscani)
34 Judecatoria Ciocana
nr.2c-372/2014
jud. Sergiu Daguta
ANPCI i/a „Veb-TV” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
35 Judecatoria Ciocana
nr.2c-479/2014
jud. Igor Manascurta
ANPCI i/a „Teleproiect” SRL, intervenient AGEPI si ORDA cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotărîrea din 20.11.2015 - Se respinge integral acţiunea Asociaţiei Obşteşti "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" împotriva pîrîtei SRL"Teleproiect" despre încasarea remuneraţiei obligatorii în sumă de 2 200 000 lei pentru perioada 01.01.2012-31.08.2015, a prejudiciului sub formă de compensaţie pentru încălcarea dreptului de autor în mărime de 915 000 lei, a prejudiciului moral în mărime de 915 000 lei, ca fiind neîntemeiată. Se încasează de la Asociaţia Obşteşti "Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" în beneficiul pîrîtei SRL"Teleproiect" cheltuielile de judecată în mărime de 5 000 (cinci mii) lei.

Decizia Curții de Apel Chișinău din 14.12.2017 prin care se admite apelul declarat de ANPCI, se casează integral hotărârea Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 20.11.2015, se pronunță o nouă hotărâre prin care cererea de chemare în judecată se admite parțial, se încasează de la Teleproiect în beneficiul ANPCI suma de 7 000 lei cu titlu de despăgubire ce cade sub incidența licenței extinse pentru perioada de la 01.08.2012 – 10.12.2012 și 04.10.2013 – 31.12.2013;

Încheierea Curții Supreme de Justiții rin 10.05.2018 prin care se consider inadmisibile recursurile înaintate de către ANPCI și ”Teleproiect” SRL
36 Judecatoria Riscani
nr. 41-2e-1255-10022014
jud. Stella Blesceaga
ORDA i/a „Media International” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 23.06.2015 a Judecatoriei sectorului Riscani de scoatere a cererii ORDA de pe rol
37 Judecatoria Briceni
nr. 13-2e-211-07022014
jud. Elena Tverdohleb
ORDA i/a „Chihaivis” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 30.04.2015 a Judecatoriei Bricenit de scoatere a cererii de pe rol
Incheierea din 30.06.2015 a Judecatoriei Bricenit de scoatere a cererii ANPCI de pe rol
38 Judecatoria Soldanesti
nr.45-2e-121-29012014
jud. Elvira Popa
ORDA i/a „Dalan” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 01.10.2014 a Judecatoriei Soldanesti de scoatere de pe rol
39 Judecatoria Soroca
nr. 46-2e-3090-06122013
jud. Gheorghe Mitu
ORDA i/a „Danord-Service” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 28.11.2014 a Judecatoriei Soroca de scoatere de pe rol
40 Judecatoria Soroca
nr.46-2e-318-30012014
jud. Gheorghe Mitu
ORDA i/a „Mar-Sor-TV” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 28.11.2014 a Judecatoriei Soroca de scoatere de pe rol
41 Judecatoria Botanica
nr. 12-2-1540-20022014
jud. Ecaterina Silivestru
ORDA i/a „Megaradio” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
42 Judecatoria Drochia
nr. 26-2-213-30012014
jud. Vitalie Zaporojan
ORDA i/a „Satelrom-TV” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
43 Judecatoria Taraclia
nr.49-2e-1263-06122013
jud. Andrei Mironov
ORDA i/a „Maximarin” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 11.03.2015 respingerea pretentiilor ANPCI catre „Maximarin” SRL ca neintemeiate;
cit si respingerea cererii de aplicarea sechestrului pe conturile bancare
 
44 Judecatoria Taraclia
nr. 49-2e-1265-06122013
jud. Andrei Mironov
ORDA i/a „Caghet-Plus” SRL, intervenient AGEPI, ANPCI cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 06.01.2015 admiterea partiala a cererii ORDA;
incasarea sumei de 500 000 lei pentru remuneratia de autor;
incasarea taxei de stat de 15 000 lei;
respingerea cererii ANPCI privind incasarea a 5,6% din toate sumele incasate de pirit pentru remuneratia de autor.
45 Judecatoria Nisporeni
nr. 36-2-142-03022014
jud. Mihail Ulinici
ORDA i/a „Albasat” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor  
46 Judecatoria Ungheni
nr. 51-2-263-31012014
jud. Lilia Daschevici
ORDA i/a „Vertamar” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor Incheierea din 20.01.2015 a Judecatoriei Ungheni de respingere a cererii de recuzare a judecatorului depusa de reprezentantul piritului
Incheierea din 08.05.2015 a Judecatoriei Ungheni de scoatere a cererii de pe rol
47 Judecatoria Botanica
nr. 12-2-10653-09122013
AsDAC i/a „Riglacom” SRL,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea remuneratiei de autor si a penalitatilor de intirziere  
48 Judecatoria Buiucani
nr.14-2e-1602-17022014
jud. Maria Muruianu
AsDAC i/a „Diana Prim” SRL, intervenient AGEPI, ANPCI cu privire la incasarea remuneratiei de autor si a penalitatilor de intirziere Hotarire din 09.07.2014 admiterea cererii AsDAC,
incasarea sumei de 7982,08 lei cu titlu de datorie pentru remuneratia de autor si a penalitatilor de intitrziere;
obligarea „Diana Prim” SRL sa prezinte darile de seama privind creatiile valorificate in perioada trim.I-trim.IV/2013.
 
49 Judecatoria Buiucani
nr. 14-2-836318112013
AsDAC i/a „Rusalina Com” SRL, intervenient AGEPI cu privire la incasarea remuneratiei de autor si a penalitatilor de intirziere Hotarire din 24.10.2014 admiterea cererii AsDAC;
incasarea sumei de 7306,24 lei cu titlu de datorie pentru remuneratia de autor si a penalitatilor de intitrziere;
obligarea „Rusalina Com” SRL sa prezinte darile de seama privind creatiile valorificate in 2013.

Decizie din 15.01.2015 - Curtea de Apel Chisinau
50 Judecatoria Botanica
nr. 2-2076/2014
jud. Virgiliu Buhnaci
ANPCI i/a ORDA cu privire la incasarea compensatiei pentru incalcarea drepturilor de 1,5 mln lei Incheiere din 25.03.2015 privind respingerea cererii ANPCI de de asigurare a actiunii si aplicarea sechestrului asupra mijloacelor de pe conturile bancare ale ORDA in limita sumei de 296760;

Încheiere din 27.12.2016 privind respingerea cererii de recuzare înaintată judecătorului Virgiliu Buhnaci;

Hotărîre din 02.02.2017 prin care se respinge acțiunea ANPCI împotriva ORDA privind încasarea forțată a sumei de 500 000 lei cu titlu de compensație pentru valorificarea ilegală a drepturilor de autor și conexe pentru perioada 01.01.2013-01.03.2014, a sumei de 300 000 lei cu titlu de compensație pentru valorificarea ilegală a drepturilor de autor și conexe pentru perioada 01.03.2014-31.12.2014 și a prejudiciului moral în sumă de 1 000 000 lei, ca fiind neîntemeiată; se respinge acțiunea ORDA împotriva ANPCI privind încasarea compensației în sumă de 500 000 lei, precum și cererea reconvențională a ANPCI către ORDA, privind încasarea în beneficiul ANPCI a sumelor încasate de la SRL „Siremin”, privind încasarea sumei de 500 000 lei cu titlu de compensație pentru valorificarea ilegală a drepturilor de autor și conexe și a prejudiciului moral în sumă de 1 000 000 lei, ca fiind neîntemeiată;

Decizia Curții de Apel Chișinău 24.10.2017 prin care se respinge apelul declarat de ANPCI, se admite apelul declarat de către ORDA, se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 02.02.2017, în partea în care a fost respinsă cererea de chemare în judecată conexată înaintată de ORDA către ANPCI, se admite parțial cererea de chemare în judecată conexată a ORDA și se încasează în beneficiul acesteaia suma de 200 000 lei, cu titlu de compensație pentru încălcarea dreptului de autor și conexe prin valorificarea operelor care nu au fost încredințate de titulari pentru a fi gestionate și se menține în rest hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 02.02.2017;
51 Judecatoria Botanica
nr. 2-2093/2014
jud. Luiza Gafton
ANPCI i/a AsDAC cu privire la incasarea sumei de 5 mln lei Incheiere din 04.06.2014 de admitere a cererii ANPCI de asigurare a actiunii si aplicarea sechestrului asupra mijloacelor banesti si pe mijloacele fixe ale AsDAC in limita valorii actiunii de 5 mln. lei
Incheiere din 07.08.2014 de refuz a scoaterii cererii de pe rol;
Decizie din 27.10.2014 de admitere a cererii de recurs AsDAC cu casarea Incheierii Judecatoriei Botanica din 04.06.2014 si respingerea cererii de asigurare a actiunii.
de respingere a cererii de recurs AsDAC privind anularea Incheierii Judecatoriei Botanica din 07.08.2014 cu remiterea cauzei spre examinare in fond.
Încheierea din 30.12.2015 de admitere a cererii Asociaţiei Copyright de aplicare a sechestrului pe mijloacele băneşti, aflate pe conturile bancare ale pîrîtului Asociaţia Drepturi de Autor şi Conexe în limita sumei de 5.097971 cinci milioane nouăzeci şi şapte mii nouă sute şapte zeci şi unu lei.

Hotărîre din 26.12.2016 prin care se respinge acțiunea ANPCI împotriva AsDAC cu privire la: constatarea încălcării drepturilor de autor și conexe membrilor ANPCI în perioada 01.01.2013-31.12.2013, încasarea sumei de 1 925 419,60 lei cu titlu de comision reținut din suma de 4 936 973,35 lei colectată de la utilizatori în perioada menționată și a sumei de 3 153 183,47 lei cu titlu de remunerație de autor și conexe, colectată de la utilizatori în perioada 01.01.2013-31.12.2013; se încasează de la AsDAC în beneficiul ANCO remunerația de autor pentru perioada 01.01.2013-21.02.2013 în sumă de 215 763 lei, pentru perioada 01.04.2013-04.10.2013- 765 000 lei, dobînda de întîrziere pentru perioada 06.10.2013-12.07.2016- 534 721 lei și cheltuielile de asistență juridică- 6100 lei;
se încasează de la AsDAC în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 45 347,52 lei.

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 31.05.2017 prin care se restituie recursurile declarate de către ANCO și ANPCI prin care solicitau casarea Încheierii Curții De Apel Chișinău din 02.05.2017 prin care a fost admisă parțial cererea AsDAC cu privire la scutirea de la plata taxei de stat.

Decizia Curții Supreme de Justiție din 31.05.2017 prin care se respinge recursul declarat de AsDAC împotriva Încheierii Curții de Apel Chișinău din 02.05.2017 prin care a fost admisă parțial cererea AsDAC cu privire la scutirea de la plata taxei de stat;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 11.10.2017 prin care se restituie recursurile declarate de ANCO și ANPCI împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 11.07.2017;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 25.10.2017 prin care se respinge cererea înaintată de AsDAC cu privire la emiterea unei decizii suplimentare la decizia Curții Supreme din 31.05.2017 și explicarea deciziei;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 02 octombrie 2018 prin care se respinge cererea de apel declarată de ANPCI; se admite cererea de apel declarată de AsDAC; se casează partial hotărârea Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 26 decembrie 2016; se admite partial acțiunea reconvențională înaintată de AsDAC împotriva ANPCI; cererea intervenientului principal AN COPYRIGHT se respinge integral ca neîntemeiată;

Decizia suplimentară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 06.11.2018;

Decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 26.09.2019;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 29.01.2020 prin care se respinge cererea ANPCI cu privire la explicarea existenței priorității executării documentului executoriu emis în baza Deciziei din 26.09.2019;

52 Judecatoria Botanica
nr. 2-1502/2014
jud. Buhnaci Virgiliu
ANPCI i/a AsDAC,
intervenient AGEPI
cu privire la incasarea sumei de 2 256 821,52 lei incasate ilegal in perioada 01.08-11.12.2012 Incheiere din 22.08.2014 - respingerea cererilor AsDAC de incetare a procesului si de scoatere de pe rol;
- suspendarea examinarii cererii ANPCI i/a AsDAC cu privire la incasarea remuneratiei pina la solutionarea printr-o hotarire irevocabila a litigiului dintre ORDA i/a AGEPI privind anularea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012 de avizare a ANPCI (Jud.Riscani).

Decizia Curtii de Apel Chisinau din 25.11.2014 de admitere a recursurilor ANPCI si AsDAC si casarea Incheierii din 22.08.2014

Hotararea din 15.02.2016 - respingerea actiunii cu privire la incasarea remuneratiei de autor
- anularea măsurii de asigurare aplicată prin Încheierea Judecătoriei Botanica mun.Chişinău din 11.10.2013;

Încheierea Curții de Apel Chișinău din 14.04.2016 prin care nu se dă curs cererii de apel declarate de ANPCI împotriva hotărârii Judecătoriei Botanica mun. Chișinău din 15.02.2016;

Decizia Curții de Apel Chișinău din 14.02.2017prin care se admite cererea de apel declarată de ANPCI și se casează integral hotărârea Judecătoriei Botanica mun. Chișinău din 15.02.2016 emitând o nouă hotărâre după cum urmează:
- Se admite integral cererea ANPCI;
- Se încasează de la AsDAC în beneficiul ANPCI remunerația de autor în valoare de 2 256 821,52 lei;
- Se încasează de la AsDAC la buget taxa de stat în valoare de 50 000 lei;

Decizia Curții Supreme de Justiție din 20.09.2017 prin care se admite recursul înaintate de către AsDAC, se casează decizia Curții de Apel din 14.02.2017 și se menține hotărârea Judecătoriei Botanica mun. Chișinău din 15.02.2016;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 29.11.2017 prin care respinge cererea AsDAC privind emiterea unei decizii suplimentare la Decizia Curții Supreme de Justiție din 20.09.2017;

Încheierea Curții Supreme de Justiției din 07.02.2018 prin care se respinge cererea AsDAC cu privire la emiterea unei decizii suplimentare la decizia Curții Supreme de Justiție din 20.09.2017;

Încheierea Curții Supreme de Justiție din 09.12.2020 prin care se respinge cererea depusă de Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe” cu privire la emiterea unei încheieri privind restituirea taxei de stat
53   Reclamant: ORDA
Pirit: Radio Hit
Intervenient: AGEPI, ANPCI
Cu privire la incasarea remuneratiei compensatorii ce decurge din dreptul de autor si drepturile conexe Inchiere din 04.05.2015 Judec. Riscani
54   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Benhost”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 25.05.2011 - Curtea Suprema de Justitie
55   Reclamant: As.DAC
Pirit: „Bazilio &CO” S.R.L.
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 05.05.2011 - Curtea de Apel Chisinau
56   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.C. „Solted-Prim” S.R.L.
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 15.04.2011 - Curtea de Apel Chisinau
57   Reclamant: S.R.L.Agentia de concerte„Doga- Muzica”
Pirit: S.R.L.„Interval TV”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 13.04.2011 - Curtea Suprema de Justitie
58   Reclamant: S.R.L.Agentia de concerte„Doga- Muzica”
Pirit: S.R.L. „Maninic TV”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 13.04.2011 - Curtea Suprema de Justitie
59   Reclamant: S.R.L.Agentia de concerte„Doga-Muzica”
Pirit: SRL „Sofivan”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 07.04.2011 - Curtea de Apel Chisinau
60   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.C. „Solted-Prim” S.R.L.
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 24.03.2011 - Curtea de Apel Chisinau
61   Reclamant: S.R.L.Agentia de concerte„Doga-Muzica”
Pirit: S.R.L. „Radivaxplus-TV” , S.R.L. „Valigon-Impex”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 04.03.2011 - Curtea de Apel Chisinau
62   Reclamant: As.DAC
Pirit: „Garicom” S.R.L.
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor, a penalitatilor si dobinda de intirziere Hotarire din 08.02.2011 - Curtea de Apel Chisinau
63   Reclamant: S.R.L.Agentia de concerte„Doga-Muzica”
Pirit: S.R.L. „Carp-TV”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 04.02.2011 - Curtea de Apel Chisinau
64   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Kiwiban”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 02.02.2011 - Curtea Suprema de Justitie
65   Reclamant: As.DAC
Pirit: „Tuvion Exim” S.R.L.
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 21.01.2011 - Curtea de Apel Chisinau
66   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.S.„SPB Constructorul”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 19.01.2011 - Curtea Suprema de Justitie
67   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.I. „Valentina Ostafii”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor si prezentarea darii de seama privind creatiile valorificate Hotarire din 13.01.2011 - Curtea de Apel Chisinau
68   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Valigon Impex”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 22.12.2010 - Curtea Suprema de Justitie
69   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.S. „Teatrul National de Opera si Balet”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 22.12.2010 - Curtea Suprema de Justitie
70   Reclamant: As.DAC
Pirit: Miscarea Social Politica Actiunea Europeana
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 22.12.2010 - Curtea Suprema de Justitie
71   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Stoctel-Grup”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 09.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
72   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Ghigheia Lux”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 03.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
73   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Mira Ceti”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 03.12.2010 - Curtea de Apel Chisinau
74   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.I „Tavers-Hirjeu”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 10.11.2010 - Curtea Suprema de Justitie
75   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Dastilius”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 27.10.2010 - Curtea Suprema de Justitie
76   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Glie”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 15.10.2010 - Curtea de Apel Chisinau
77   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.I. „Magj-Buraga”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 06.10.2010 - Curtea de Apel Chisinau
78   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.S. „Teatrul National de Opera si Balet”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 23.09.2010 - Curtea de Apel Chisinau
79   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Balnis Grup”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 07.07.2010 - Curtea Suprema de Justitie
80   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Exoil Grup”
Cu privire la incasarea remuneratiilor compesatorii de autor si a penalitatilor Decizie din 12.05.2010 - Curtea Suprema de Justitie
81   Reclamant: I.I. „Sana Rimis”
Pirit: As.DAC
Cu privire la contestarea actului administrativ Decizie din 24.03.2010 - Curtea Suprema de Justitie
82   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Valigon Impex”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 12.03.2010 - Curtea de Apel Chisinau
83   Reclamant: As.DAC
Pirit: Cunev Serghei
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Hotarire din 16.02.2010 - Curtea de Apel Chisinau
84   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Oldima”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 14.10.2009 - Curtea Suprema de Justitie
85   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Interservicii”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 14.10.2009 - Curtea Suprema de Justitie
86   Reclamant: As.DAC
Pirit: S.R.L. „Iurtas Nord”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 14.10.2009 - Curtea Suprema de Justitie
87   Reclamant: As.DAC
Pirit: I.I. „Telega Max”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor Decizie din 22.07.2009 - Curtea Suprema de Justitie
88   Reclamant: Asociatia Nationala „Copyright”
Pirit: As.DAC
Cu privire la incasarea remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi de autor si conexe, obligarea incheierii acordului privind incasarea, distribuirea si plata remuneratiei compensatorii Decizie din 15.04.2009 - Curtea Suprema de Justitie
89   Reclamant: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Pirit: S.R.L. „LV-Topal”
Cu privire la incasarea compensatiei pentru incalcarea drepturilor de autor si drepturile conexe Decizie din 01.04.2009 - Curtea Suprema de Justitie
90   Reclamant: As.DAC
Pirit: Teatrul „B.P.Hajdeu”
Cu privire la incasarea remuneratiei de autor si reparatia prejudiciului moral Decizie din 18.03.2009 - Curtea Suprema de Justitie